Våldsbejakande Extremism

Behöver du stöd och råd?

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen i första hand. Vid pågående brott 112, annars 114 14. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till Mottagningsenheten vid socialtjänsten som hjälper dig vidare. 0325 57 62 10

Utanför ordinarie öppettider vid akuta sociala problem kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och fråga efter socialjouren.
Ring alltid 112 för att larma vid akuta ärenden eller vid misstanke om ett pågående brott.

Kontakta Polismyndigheten genom att ringa 114 14 om du vill lämna tips eller anmäla brott, eller via deras hemsida.

Vad är våldsbejakande extremism?

En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

  • Den våldsbejakande högerextrema miljön,
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
  • Den våldsbejakande islamistiska miljön.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Arbetet sker bland annat genom förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt lägesbildsarbete men också med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Lokal samordnare

Den lokala samordnaren utgör kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism. Du är välkommen att kontakta Tranemo kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism för hänvisning eller för att lämna information.

Trygghetssamordnare Stina Svensson
Kontaktuppgifter: Telefon: Direkt: 0325 57 60 71 Mobil: 0731-483 183
E-mail: stina.svensson@tranemo.se

Kontaktperson på socialtjänsten är Carina Toivonen, Enhetschef Individ- och familjeomsorg
Mail: carina.toivonen@tranemo.se eller telefon 0325-57 62 20 eller via Kommunens växel: 0325-57 60 00

Resurscentrum för hedersrelaterat våd och förtryck (RCH Älvsborg)

Vi är glada att kunna meddela att vårt gemensamma resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck, RCH Älvsborg, öppnade för allmänheten den 1 november.

På resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck finns ett specialiserat stöd och anpassad rådgivning till personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även yrkesverksamma kan vända sig hit för att få stöd. Resurscentrum erbjuder bland annat:

  • Stödsamtal
  • Rådgivning
  • Information
  • Referenser till andra stödinsatser

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Följ centrets nyhetsbrev och omvärldsbevakning för regelbundna uppdateringar. Prenumerera | CVE

 Lämna en extrem miljö

För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö kontakta socialtjänsten för stöd, råd och hjälp.

Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering

Ring och prata med Orostelefonen om radikalisering om du är bekymrad för någon i din närhet som uttrycker hatiska, våldsamma eller extrema åsikter. Vi finns till för dig som är barn, förälder eller annan omsorgsperson. Vi som svarar i telefonen har lång erfarenhet av att stödja och hjälpa människor i svåra samtal.

Samtalen är gratis och du som ringer får vara anonym. Vi erbjuder även stöd på andra språk.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ringa, så berättar vi mer. Du kan också skicka e-post till oss på orostelefonen@rb.se – tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

Telefonnummer: 020-100 200

Öppettider helgfria måndagar 12.00-18.00 och torsdagar 9.00-13.00.
Läs mer om Orostelefonen: Orostelefonen om radikalisering.

Stödtelefon för yrkesverksamma

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vid samtal får man prata med någon av experterna som arbetar på CVE. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt.

Misstankar om brott

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.
Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.

Vid akuta ärenden: 112.


Publicerad den 5 januari 2023, senast ändrad den 13 maj 2024