Våldsbejakande Extremism

Behöver du stöd och råd?

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen i första hand. Vid pågående brott 112, annars 114 14. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till Mottagningsenheten vid socialtjänsten som hjälper dig vidare. 0325 57 62 10

Utanför ordinarie öppettider vid akuta sociala problem kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och fråga efter socialjouren.
Ring alltid 112 för att larma vid akuta ärenden eller vid misstanke om ett pågående brott.

Kontakta Polismyndigheten genom att ringa 114 14 om du vill lämna tips eller anmäla brott, eller via deras hemsida.

Vad är våldsbejakande extremism?
En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

  • Den våldsbejakande högerextrema miljön,
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
  • Den våldsbejakande islamistiska miljön.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Arbetet sker bland annat genom förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt lägesbildsarbete men också med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

 

Lokal samordnare
Den lokala samordnaren utgör kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism. Du är välkommen att kontakta Tranemo kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism för hänvisning eller för att lämna information.

Trygghetssamordnare Stina Svensson
Kontaktuppgifter: Telefon: Direkt: 0325 57 60 71 Mobil: 0731-483 183
E-mail: stina.svensson@tranemo.se

Kontaktperson på socialtjänsten är Carina Toivonen, Enhetschef Individ- och familjeomsorg
Mail: carina.toivonen@tranemo.se eller telefon 0325-57 62 20 eller via Kommunens växel: 0325-57 60 00

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Följ centrets nyhetsbrev och omvärldsbevakning för regelbundna uppdateringar. Prenumerera | CVE

 Lämna en extrem miljö
För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö kontakta socialtjänsten för stöd, råd och hjälp.

Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering
Hit kan du ringa om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller.

Orostelefonen nås på 020-100 200.
Öppettider och mer information finns på Rädda Barnens webbplats

Stödtelefon för yrkesverksamma
Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vid samtal får man prata med någon av experterna som arbetar på CVE. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt.

Misstankar om brott
Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.
Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.

Vid akuta ärenden: 112.


Publicerad den 5 januari 2023, senast ändrad den 30 augusti 2023