Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Hälsan ses som en resurs som ska tas tillvara och åtgärderna ska stärka individens möjlighet att göra goda val och minska sitt risktagande.

Folkhälsoarbetet består av två, kompletterande delar:

  • Hälsofrämjande arbete (promotion) syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan.
  • Sjukdomsförebyggande arbete (prevention) syftar till att minska risken för uppkomst av sjukdom, skada, fysiska, psykiska eller sociala problem, och att förhindra återinsjuknande eller genom tidig upptäckt förhindra att sjukdom utvecklas.

Båda insatserna kan riktas till individer, grupper eller hela befolkningen, antingen generellt eller till olika riskgrupper. Insatserna kan även riktas mot livsvillkor eller de arenor där människor lever och verkar. Målet är att skapa sammanhang och miljöer som främjar god och jämlik hälsa och som ger individen förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa.

Här kan du följa folkhälsans utveckling

Fokus på jämlik hälsa

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är formulerat med ett tydligt fokus på jämlik hälsa.
Målet är: ”är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.”
Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.

Folkhälsoarbetet utgår ifrån 8 nationella målområden

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs mer om de åtta folkhälsomålen: Nationella folkhälsomål och målområden

Tranemo kommuns folkhälsoarbete

Kommunens folkhälsoarbete sker i samverkan med Västra Götalandsregionen. Det gemensamma folkhälsoarbetet utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet som nämnts ovan. Hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Insatser för folkhälsan ska vara effektiva både hälsomässigt och ekonomiskt. Insatserna ska också bidra till ökad jämlikhet i hälsa.

Här kan du läsa mer om Tranemo kommuns folkhälsoarbete – mål, inriktningar och uppdrag för 2024: Tranemo kommun – verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2024

 


Publicerad den 28 december 2017, senast ändrad den 4 juli 2024