Kulturföreningsbidrag

Tranemo kommun erbjuder ett årligt bidrag till aktiva kulturföreningar inom kommunen.

Vilka får söka?
Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet och som uppfyller bestämmelser och villkor enligt nedan.

Ej bidragsberättigade föreningar
Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, fackliga föreningar, politiska partier, religiösa samfund, korporationsföreningar, gillen, kamratföreningar eller föreningar med aktiviteter enbart för medlemmar. Bidrag utgår inte till föreningsverksamhet som har kommersiellt syfte. Bidrag utgår inte för ändamål som annan kommunal verksamhet ger bidrag till.

Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningar som på ett långsiktigt och aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i Tranemo kommun. Ett varierat kultur- och föreningsliv vitaliserar demokratin.

Bestämmelser/villkor
Bidrag enligt de regler som följer kan sökas av kulturförening som har sitt säte och under minst ett halvår har bedrivit kulturell verksamhet inom Tranemo kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar, ha en demokratisk vald styrelse och vara registrerad hos Tranemo kommun. Föreningen skall präglas av demokratiska värderingar, motverka utanförskap, vara öppen för alla och arbeta för jämställdhet i sin styrelse och verksamhet. Föreningens lokaler/ anläggning skall i görligaste mån vara tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning.

Bidragsdel 1
Bidraget syftar till att stödja föreningar som på ett långsiktigt och aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i Tranemo kommun. Bidragets storlek bedöms utifrån den kulturella insatsen. Nyskapande och utvecklande satsningar premieras särskilt. Bidragets storlek bedöms utifrån varje enskild ansökan med utgångspunkt från ovanstående. Ansökan behandlas av kommunstyrelsen senast i december.

Bidragsdel 2
Ett fast grundbidrag beviljas årligen till Hembygdsföreningar som äger/förvaltar byggnader av kulturhistoriskt värde och som lämnar in en verksamhetsplan samt en årlig plan för sina byggnader/lokaler avseende underhåll och upprustning. Storleken på det fasta grundbidraget till hembygdsföreningar fastställs av Kommunstyrelsen årligen. Alla föreningar som ansöker om bidrag måste göra det på avsedd blankett. Till denna ska bifogas verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning.

Medlemskap
Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad i föreningens medlemsmatrikel med namn, adress och födelseår och erlagt fastställd medlemsavgift.

Utbetalning av bidrag
Tranemo kommun strävar efter att i görligaste mån betala ut bidragen via bankgiro men plusgiro kan också godkännas. Där brott mot bidragsbestämmelserna konstaterats äger Kommunstyrelsen rätt att innehålla eller återkräva beviljat bidrag.


Publicerad den 18 december 2015, senast ändrad den 11 mars 2020