Sjuhärad – gränslösa Kultur- och musikskolor

för ett brett och rikt kulturliv i Boråsregionen

”Vi speglar tiden vi lever i” – Platsen där Sjuhärads barn och unga upptäcker estetiska uttrycksformer och utvecklar sin skapande förmåga. Har kul, känner sig viktiga, delaktiga och inkluderade. Att uppleva, skapa, inspireras, utvecklas och samverka är vår verksamhetsidé.

Tillsammans

Vi utvecklar kompetenser. Vi organiserar oss och lär av varandra, kreativitet och goda idéer uppmuntras och tas tillvara. Vi är i framkant och använder ny teknik och media.
Vi samverkar. Med kulturförvaltningar, föreningsliv, skolor och högskolor, det fria kulturlivet och kulturinstitutioner, regionalt som internationellt. Regional samverkan leder till ett bredare utbud av estetiska uttrycksformer för våra ungdomar. Vi utvecklar kapaciteter.
Vi möjliggör. Alla barn möter kulturskolan. Som kreativ motor i regionen synliggör kulturskolan de ungas kultur. Vi får kompetensförsörjning genom samarbete över kommungränserna. Vi vidgar deltagande.
Vi vill. En kulturskola med tydlig röst för ökad legitimitet. Stödja oss i Barnkonventionens artikel 31: Rätt till lek, vila, fritid och kultur. Vara attraktiva och kreativa mötesplatser. Vi är med, leder och påverkar utvecklingen.


Publicerad den 19 februari 2019, senast ändrad den 25 oktober 2019