Sotning och brandskyddskontroll

Sotare på taketSotare

Sotning

Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt.

Kommunen är ansvarig för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen anger hur ofta sotning ska ske och hur sotningen organiseras och utförs. Tidsintervallet anges med hänsyn till risken för brand i anläggningen och beror på anläggningens utformning, bränsleslag och eldningsfrekvens.

Brandskyddskontroll

Syftet med en brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen/eldstad som kan innebära risker för brand. Ju tidigare ett fel eller brist upptäcks desto snabbare kan den också åtgärdas – en säker miljö är en trygg miljö. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Viktiga områden som kontrolleras:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel
  • Takskyddsanordningar
  • Närliggande brännbart material

Objekt som kontrolleras:

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder
  • Lokaleldstäder
  • Imkanaler från restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med en intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund svarar för medlemskommunernas verksamhet för sotning och brandskyddskontroll.

Ekonomi och miljö

Sotning är inte bara en säkerhetsfråga. Regelbunden sotning ger en bättre bränsleekonomi och förbättrar förbränningen vilket minskar risken och oönskade utsläpp av farliga rökgasprodukter.
En panna som rengörs ofta förbrukar mindre energi och minskar risken för skadliga utsläpp. Kommunens energirådgivare eller sotaren i din kommun lämnar gärna råd i frågor om bränsleekonomi och val av olika produkttyper.

Sotning av egen fastighet

I enklare anläggningar såsom villor och fritidshus finns det möjligheter att få sota själv.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ger kommunerna rätt att medge fastighetsägare att sota sin egen fastighet under förutsättning att det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den rengöring (sotning) som ska utföras enligt 3 kap. 4§, lagen om skydd mot olyckor, syftar till att förebygga brand.

Räddningstjänstförbundets direktion har beslutat att medge ”egensotning” i förbundets sex medlemskommuner under förutsättning att vissa brandskyddsvillkor är uppfyllda och att fastighetsägaren som ska utföra uppgiften har tillräckliga kunskaper.

Räddningstjänsten arrangerar utbildningar för ”egensotare”. Utbildningarna, som omfattar fyra lektionstimmar, tillgodoser de elementära kunskaper som krävs för att kunna sota själv d.v.s. rengöra eldstäder och tillhörande rökkanaler. Utbildningarna arrangeras lokalt i kommunerna företrädesvis kvällstid.

Vid prövning av ansökan beaktas eldningsanläggningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Prövningen avser anläggningen i dess helhet, d.v.s. eldstad och rökkanaler. Deldispenser kommer inte att medges.

Nytt avtal från 1 juni 2023

Eftersom nuvarande avtal för sotning och brandskyddskontroll löper ut 31 maj 2023, har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomfört en ny gemensam upphandling för kommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med GÖSAB Sotning AB. För Tranemo kommuns del så innebär upphandlingen att det blir en ny utförare av rengöring (sotning) och brandskyddskontroller. Nya avtalet börjar gälla 1 juni 2023.

Kommunfullmäktige i berörda medlemskommuner tar beslut om taxan. Nya taxan är 42 kr dyrare för rengöring (sotning) och 45 kr billigare för brandskyddskontroll enligt preliminär prognos för sotningsindex 2023.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 1 juni 2023