Adressättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. All adressättning i tätorter och på landsbygd sköts av kommunen enligt vissa bestämda kriterier.

Postlådor i en lång radPåstlådor

Hur går adressättningen till?

Det är samhällssektionen som efter beslut, registrerar nytillkomna och ändrade adresser till Lantmäteriet. De i sin tur fungerar som en adressbas för många offentliga instanser såsom Skatteverket, Svensk Räddningstjänst och Posten. När en ny gata eller byggnad har fått sitt namn, läggs det även till ett nummer. I samband med att ett adressnummer sätts, läggs dess koordinater in i adressregistret och på adresskartan.

De största användarna av adressregistret är folkbokföringen, taxi, färdtjänst, räddningstjänst och alla kommunala verksamheter. Registret ligger till grund för adresskartan där alla adresser redovisas. Adressregistret är kopplat till fastighetsregistret. När en adress är satt kan folkbokföring ske. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på en ny byggnad.

Är det då inte posten som sätter adresser?

Nej, posten kopplar enbart postnummer till adressen. Adress + postnummer + ort = postadress.

Fastighetsregister

Vid nybyggnation, rivning och annat som rör byggnadsbestånd har kommunen till uppgift att lägga in eller ta bort byggnaden i ett fastighetsregister. Byggnaden kopplas till fastighetsbeteckning och adress. För att kunna nyregistrera en byggnad måste bostadsarean och byggnadsår anges.

Lägenhetsregister

Riksdagen har lagstiftat att Sveriges bostäder ska föras in i ett lägenhetsregister. Det är enligt lagen Lantmäteriet som upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare. Denna insamling genomfördes i vår kommun under 2010. Kommunen tog därefter över ajourhållandet av registret. Ägare av flerbostadshus är skyldiga att rapportera förändringar i lägenhetsbestånd till kommunen. Det kan gälla nybyggnad, rivning, sammanslagning eller delning av lägenhet. Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.

Lägenhetsnumret består av fyra siffror och ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, t.ex. i trappuppgång eller på lägenhetsdörr. Kontakta fastighetsägaren om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret. Meningen med ett lägenhetsregister är att markera de ställen där människor bor och arbetar.

För anmälan om lägenhetsnummer se vår E-tjänst med länk här på sidan.

 

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 28 juli 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt