Ansökan om trädfällning på kommunal mark

Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom.

trädstammar

Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångväg tar vi alltid ned om det bedöms utgöra en risk. Skogsansvarig på kommunen gör dock alltid först en bedömning av trädets vitalitet, förankring, lutning och andra faktorer som kan spela in.
På kommunala grönområden och skogsmark där inga åtgärder är planerade tar vi endast ned riskträd. Enskilda träd, som inte är riskträd, kan eventuellt tas ned i samband med planerad åtgärd, exempelvis vid gallring.

Om du har kommunala träd i anslutning till din fastighet och som inte innebär en säkerhetsrisk, men ändå önskar nedtagning, är det möjligt att göra det på egen bekostnad.

Nedtagningen får dock endast ske efter besök på plats och godkännande av kommunens skogsansvarige.

Efter godkännande efterskänker kommunen trädet och sökande får själva ombesörja fällning .

Ansökan och villkor

Ansökningsblanketten inklusive villkoren för trädfällning finns under E-tjänster och blanketter.

Avgifter

Det är alltid sökanden som bekostar nedtagning av träd. Entreprenör med ansvarsförsäkring skall anlitas och sökanden skall även bekosta bortforsling av virke och ris, samt stubbfräsning när så krävs. Mer information finns på blanketten ”Ansökan om trädfällning på kommunens mark” och dess villkorsbilaga.


Publicerad den 6 mars 2018, senast ändrad den 8 juli 2022