Välkommen på invigning!

Glöggmingel och invigning av lokalerna för ”Centrum för ung och vuxen” samt den öppna verksamheten ”STARTA”

Tjej med ballongerYoung woman with party hat with noisemaker on a white background.

När: Torsdag den 14 december klockan 10.00-12.00
Var: Solgårdsgatan 2, Tranemo

Välkommen!

Tranemo kommun har sökt och beviljats pengar för ett 3-årigt ESF-projekt som heter Sysselsättning i samverkan för social hållbarhet.

Mål med projektet

 1. Bryta utanförskap och uppnå stegförflyttning i riktning mot arbetsmarknaden
 2. Stärka ungdomars möjligheter att nå grundskole-/gymnasiekompetens och etablera sig på eller närma sig arbetsmarknaden

Målgrupp

Mål nr 1 gäller för personer som är arbetslösa på grund av psykisk ohälsa eller har annan social problematik och/eller språksvaghet. Ålder 20-65 år.

Mål nummer 2 gäller för elever på Tranängskolan 7-9 och Tranemo Gymnasieskola med problematisk skolfrånvaro. Det kan vara elever som avbrutit sina studier eller bedöms ha stor risk för studieavbrott samt individer som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Projektets innehåll

Det är tre delar:

 • Centrum för ung och vuxen (mål 1)
 • STARTA (öppen lågtröskelverksamhet) (mål 1)
 • Team unga (mål 2)

Centrum för ung och vuxen

Inom Centrum för ung och vuxen kommer vi arbeta med fyra delar:

 • Fysisk lokal där det finns arbetsplatser att låna, samtalsrum och konferensrum för samverkansmöten m.m.
 • Metoder och arbetssätt som en del av projektet ska vi utarbeta metoder och arbetssätt för att olika aktörer och funktioner inom kommunen ska samspela och samverka för effektiv stegförflyttning mot arbete och utbildning
 • Samverkan Ytterligare en del av projektet är att utveckla samverkan internt och externt. Det kan till exempel handla om kommunens hälso- och sjukvårdsteam, vuxenutbildningen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Inom projektet planeras, för att utveckla den externa samverkan på organisatorisk nivå och att ta fram rutiner för samverkan på individnivå.
 • Grupper och kurser erbjudas med syfte att stärka individen som person eller ställning på arbetsmarknaden. Här kan alla utförarenheter delta utifrån sin kompetens och det finns möjlighet att samla deltagare från olika verksamheter i kommunen.

S T A R T A

På STARTA finns en öppen verksamhet som de som hör till projektets målgrupp får komma till.

Syftet med att vara hos oss på STARTA kan vara att:

 • du känner dig ensam och vill bryta din isolering och få social samvaro och sociala relationer
 • du använder alkohol/droger och vill använda mindre eller bli nykter/drogfri
 • du saknar något att göra på dagarna och vill få ett syfte med dagen/en meningsfull sysselsättning
 • du saknar en struktur på tillvaron och behöver ha en sysselsättning som hjälper dig med det

S ysselsättning
T rivsel
A nsvar
R elationsbyggande
T rygghet
A cceptans

Team Unga

Denna del av projektet har ännu inte startat. Här kommer ett sektionsövergripande team att bildas med deltagare från skola, socialtjänst, arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet och sociala stödteamet.

Teamet ska arbeta med insatser för att förbättra möjligheterna att fullfölja studier och/eller stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden.

 


Publicerad den 6 december 2023, senast ändrad den 7 december 2023