Kommunens klimatlöften 2024-2026

Allmänna utskottet i kommunen föreslår kommunstyrelsen att avge 15 klimatlöften av de 30 som finns med som urval i Klimat 2030. Förvaltningen har analyserat de klimatlöften som föreslås och dess genomförbarhet, och lyft fram 15 möjliga löften att avge.

Logga Klimat 2030 Västra Götaland ställer omLogga Klimat 2030

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Under 2021 och 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 75 000 ton koldioxidekvivalenter. Nu finns nya klimatlöften föreslagna för kommunerna i länet med genomförande under 2024-2026.

Klimat 2030 vill bidra till att kommunerna kan öka tempot genom att anta löften och få stöd i genomförandet av olika klimatåtgärder. Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås.

Kommunerna kan anta åtgärder inom hållbara transporter, cirkulär ekonomi, klimatsmart mat samt byggnation och några mer övergripande löften som gröna obligationer, koldioxidbudget och energiplanering.

De löften som föreslås är;

3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas.
19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.


Publicerad den 12 juni 2023, senast ändrad den 12 juni 2023