Förskoleverksamheten Nattis avvecklas

Kommunstyrelsen i Tranemo kommun har den 19 dec tagit beslut om att nattförskolan som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared ska avslutas från och med 30 juni 2023.

Barn leker vid ett ljusbord

Det är i dagsläget totalt 15 barn inskrivna på nattförskolan, genom åren har det varit mellan 9 och 15 barn, det är ca 1,6% av det totala antalet barn och elever som idag finns i förskola och fritids.

För de vårdnadshavare som har sina barn på nattförskolan blir förändringen såklart problematisk och vi förstår att alla hamnar i en svår situation. För de vårdnadshavare som har Tranemo kommun som arbetsgivare finns det möjlighet att få ändrade arbetstider. – Vi är öppna för önskemål och vill tillmötesgå dem så långt det är möjligt för den enskilde medarbetaren, säger Angela Madsen Jonsson, sektionschef omsorgssektionen

Beslutet som är fattat är väl genomarbetat, flera perspektiv och parametrar har vägts in i beslutet.

Utifrån den tvärpolitiska skolplanen som antogs under våren 2022 har handlingsplaner tagits fram. Skolplanen bestod av ett antal uppdrag som har analyserats och arbetats med. Flera av uppdragen är nödvändiga för att få kvalitetsvinster samt för att anpassa kostnaderna till budgetramen. Ett av dessa uppdrag var att titta på alternativa former för nattförskolan.

Nattförskolan som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared har låg och ojämn beläggning, personalkostnaden per närvarande barn är därmed hög. Det finns också en otillräcklighet i den pedagogiska verksamhet som nattförskolan medför ur ett barnrättsperspektiv då den mer ses som en service för vårdnadshavare än som en pedagogisk verksamhet för det enskilda barnet. Utifrån antal barn, åldersspannet mellan barnen och ensamarbete för de vuxna så blir det svårt att leva upp till kraven som ställs i läroplanerna för förskola och fritidshem. Nattförskola är ingen lagstadgad verksamhet, ingen av grannkommunerna i Sjuhärad förutom Borås och Ulricehamn erbjuder barnomsorg på natten.

Alternativa former för nattförskola har analyserats och konsekvensbeskrivning av vad en förändring kan innebära har gjorts. Ett av alternativen har varit att se på möjligheten till en samverkan mellan lärandesektionen och omsorgssektionen, där nattförskola kan inrymmas i någon av omsorgens verksamheter. Den slutsats som kom fram där var att det blir svårt att få det till att fungera då dessa två verksamheter är så olika och kräver helt olika utbildningar av personalen.


Publicerad den 20 december 2022, senast ändrad den 20 december 2022