Mångfald eller enfald?

Årets Lärstämma 2022 handlar om att möta mångfald och innebörden av det – utmaningar, möjligheter och arbetssätt

Glada ungdomar i en ringVi bygger framtiden tillsammans!

Tranemo kommun satsar på arbetet med interkulturellt lärande. Personal, tjänstepersoner och politiker samlas kring ämnet interkulturalitet, interkulturellt förhållningssätt och vad det innebär för våra skolor, förskolor och fritidshem.

På Lärstämman 2022 som är den 7 mars får vi besök av Jonas Stier, sociolog och professor från Mälardalens högskola.

Syftet med Lärstämma, är att öka förståelsen för varandras uppdrag och det gemensamma ansvaret för den utbildning vi ger våra flerspråkiga barn och elever.

– Det är fantastiskt att vi tillsammans både personal och politiker kan träffas och samtala runt ett tema som vid detta tillfället handlar om interkulturalitet, säger Annika Håkansson, koordinator.

– Det blir på detta sätt enklare att arbeta mot samma mål oavsett vilken roll vi har i kommunen, fortsätter Annika.

Årets föreläsare, Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola och har skrivit ett antal böcker om förskolan och interkulturalitet samt lett utvecklingsprojekt kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.

Föreläsningen belyser utmaningar och möjligheter i lärandeinriktade verksamheter som präglas av alltmer mångfald. Sådant som belyses är kultur och kulturbegrepp, innebörden av mångfald, kommunikation och språk, icke-verbalt språk, normer, värderingar, relationen mellan skola och vårdnadshavare och den egna professionella självförståelsen. Även innebörden av ett interkulturellt förhållningssätt diskuteras, liksom konkreta arbetssätt.

– Vi är väldigt glada över att få den här möjligheten att få lyssna och ta del av all den kunskap som Jonas har med sig, det ska bli en mycket intressant dag, säger Christina Josefsson, tf sektionschef lärandesektionen

– Interkulturalitet är en viktig fråga och ligger helt i linje med att vår omvärld är allt mer globaliserad, det är viktigt att vi lyfter blicken och ser att det finns fler perspektiv än våra egna, säger Christina Josefsson, tf sektionschef lärandesektionen

Projekt ”Riktade insatser”

Tranemo kommun är med i Skolverkets projekt ”Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande”. Annika Håkansson är anställd som projektledare i Tranemo kommun och ansvarar för de aktiviteter som genomförs.

Exempel på utvecklingsinsatser

  • Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med nyanlända elever.
  • Vi utvecklar och förbättrar organisering och genomförande av mottagande av nyanlända elever.
  • Vi genomför kompetensutvecklande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning för skolpersonal.
  • Vi utvecklar kvaliteten på studiehandledning på modersmålet, undervisning i modersmål, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsofrämjande insatser.

Utifrån detta pågående projekt är det naturligt att temat för årets Lärstämma är mångfald. Föreläsningen är en del av de insatser som planeras för att stärka utbildningen för våra nyanlända/flerspråkiga barn och elever.


Publicerad den 28 februari 2022, senast ändrad den 28 februari 2022