Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Bandvagnar som fraktas på järnvägen

Nu under januari drar Totalförsvarsövning 2020 igång på allvar i Västra Götaland. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. I vårt län deltar bland annat vi i kommunerna, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Försvarsmakten. Totalförsvarsövningen utgår från ett scenario med höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig. I den första övningsdelen ska vi öva på att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån.

Tillsammans är vi totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar och är en viktig del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot oss i Sverige. Genom ett robust totalförsvar ska vi kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig. Totalförsvarsövning 2020 ger oss möjlighet att bygga upp vår kunskap och utveckla vår förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även under mycket svåra förhållanden.

Länsstyrelsen samordnar det civila försvaret i länet

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska tillsammans med Försvarsmakten hålla samman totalförsvarsplaneringen i vårt län. Fokus är det civila försvaret som har tre huvuduppgifter:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa samhällsviktiga funktioner, till exempel vård, skola och omsorg
  • Stödja Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Kommer övningen att märkas ute i länet?

Den del av övningen som startar hos oss under januari är en så kallad seminarieövning som går ut på att vi får diskutera hur vi ska ta oss an de situationer vi ställs inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av i sin vardag, men det är bra att känna till att vi samhällsaktörer övar för att stärka vår beredskap.

Bakgrund

Även om Sverige är tryggare än många andra platser i världen har vi ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden. I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Se en film om Totalförsvarsövning 2020


Publicerad den 10 januari 2020, senast ändrad den 10 januari 2020