Antagen detaljplan möjliggör utveckling i Länghem

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad och vart man får bygga samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område.

Exempelbild på möjlig exploatering, vy mot österExempelbild på möjlig exploatering, vy mot öster

Detaljplanen för Radhusvägen i Länghem syftar till att möjliggöra framtida utveckling för byggande av bostäder och serviceboende. Planen möjliggör också fortsatt förskoleverksamhet.

I planen tillåts högre flerbostadshus norr om Radhusvägen. Söder om Radhusvägen förtydligas användningen till att omfatta vård-, centrum-, förskole- och bostadsändamål.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att ta fram lokalprogram för Solbacken där man säkerställer storlek, innehåll, tidsperspektiv och två förskoleavdelningar. Kommunstyrelsen har också gett Tranemo Bostäder i uppdrag att påbörja sin byggnation på Radhusvägen som ska innefatta trygghetsboende som ersätter minst de antal lägenheter som rivs. Den framtagna detaljplanen möjliggör för båda dessa delar.

Detaljplanen antas slutgiltigt på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni.

Exempelbild på möjlig exploatering

Exempelbild på möjlig exploatering

Exempelbild på möjlig exploatering, vy mot väster

Exempelbild på möjlig exploatering, vy mot väster


Publicerad den 21 maj 2019, senast ändrad den 17 maj 2019 av