Strategi för belysning i Tranemo kommun

Under hösten färdigställdes en strategi för belysning i Tranemo kommun. Kommunstyrelsen återremitterade då strategin till förvaltningen för att tydligare få in ett barnperspektiv. Nu är strategin omarbetad och belyser tydligare barnens perspektiv i belysningsplaneringen.  

Glödlampa med pusselbitar iLampa som ett pussel

Syftet med strategin är att lägga en grund för kommunens
fortsatta arbete vad gäller belysning/ljussättning av vägar, gator och allmänna
platser. Målet är, förutom att skapa trygghet och bidra till en vacker miljö,
att belysningen/ljussättningen ska genomföras utifrån ett barnperspektiv och
ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Det finns två typer av belysning, dels den funktionella
vars uppgift är att tillgodose tillräcklig belysning för att uppfatta sin
omgivning och skapa trygghet och orienterbarhet. Den andra är arkitektonisk
vars funktion är att förhöja den nattliga samhällsbilden genom att framhäva
estetiska värden så som byggnader, konst och parker. Båda typerna av belysning
ska samspela med varandra och planeras därefter.

Strategin beslutas i kommunfullmäktige den 8 april.   


Publicerad den 25 februari 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System