Ny entreprenör av skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor

Tranemo kommun har under ett års tid arbetat med upphandling av skolskjuts och andra samhällsbetalda resor som exempelvis färdtjänst. Det nuvarande avtalet har löpt på fyra år med en förlängning av ytterligare två år och går nu ut den 30 juni 2018.

Väg och natur

Inför första upphandlingen som startade hösten 2017, bjöd kommunen in till dialog med de tänkbara anbudsgivarna och hade en så kallad förhandlat förfarande enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling*). De anbud som då kom in låg långt över budget och upphandlingen fick avbrytas.

Vid den andra upphandlingen justerades prismodell och anbudsförfarande och kommunen höll ett informationsmöte för berörda parter, efter detta sjönk prisbilden i anbuden betydligt. I underlaget som annonseras är det många och höga kvalitetskrav som ställs på anbudsgivarna inom främst trafiksäkerhet och miljö. Samtliga anbudsgivare har uppfyllt kraven, vilket gör att priset blir den avgörande faktorn till vem som tilldelas uppdraget.

Flera dialoger har förts med anbudsgivarna innan kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 maj beslutade att Bergkvarabuss AB tilldelas beslut om skolskjuts- och färdtjänstresor i Tranemo kommun. Kommunen avser att teckna avtal med Bergkvarabuss AB från och med 1 juli 2018.

Resorna kommer att fungera på samma sätt som tidigare, den stora skillnaden är att det blir andra fordon som kör turerna. Så snart avtal är tecknat med Bergkvarabuss AB, kommer vi tillsammans planera för att övergången ska bli så smidig som möjligt, säger Thomas Åman, sektionschef för lärande.

– Kommunen kommer att ha en nära dialog med den nya entreprenören och noga följa upp leveransen, fortsätter Thomas.

Bergkvarabuss AB är en av landets största bussföretag och kör redan idag skolskjuts i stora delar av södra Sverige.

– Vad det gäller mindre fordon och färdtjänst gör de även det idag men i lite mindre omfattning, säger Karl-Johan Ohlin, chef på tekniska sektionen.

*Fakta om offentlig upphandlin.

Offentliga inköp regleras genom upphandlingslagstiftningen, LOU – Lagen om offentlig upphandling. För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

 


Publicerad den 1 juni 2018, senast ändrad den 1 juni 2018