Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse för omsorg

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Enligt 7 kap.1 § Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade varje år upprätta en kvalitetsberättelse.

Tranemo kommun har valt att ha en sammanhållen patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse.

Berättelsen beskriver hur kommunen arbetat med patientsäkerhet och kvalitet under det föregående kalenderåret, vilka åtgärder som vidtagits och vilket resultat som nåtts.

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017


Publicerad den 8 maj 2018, senast ändrad den 8 maj 2018 av