Omsorgssektionen beviljad ESF-medel

I höstas ansökte Tranemo kommun om projektmedel från Europeiska socialfonden. För några veckor sedan kom beslutet: Tranemo kommun beviljas de sökta medlen.

Europeiska socialfonden

Jose Hernandez är projektledare och berättar att bakgrunden till projektet är att kommunen vill utveckla sin dagliga verksamhet och dagliga sysselsättning.
– Vi har haft en kontinuerlig ökning av antalet deltagare i våra verksamheter.  Med den verksamhet vi har idag kan vi inte tillmötesgå alla deltagares behov och fullt ut skapa en meningsfull sysselsättning.

Insatsen daglig verksamhet kan beviljas den som tillhör personkrets 1 och 2 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Har man inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS kan man istället ansöka som daglig sysselsättning via socialtjänstlagen (SoL).

Tranemo är en liten landsbygdskommun, vilket ger vissa svårigheter med att anpassa och individuellt utforma den kommunala sysselsättningen. Med de projektmedel som nu beviljats finns möjligheten att testa en ny arbetsmetod.
– Vi kallar den Trappstegsmodellen, säger José Hernandez. Den innebär att kommunen kommer att skapa ett aktivitetscenter. Det ska fungera som ett mellansteg mellan daglig verksamhet och arbetsmarknadsenheten. Här ska brukarna matchas mot en meningsfull sysselsättning utifrån förmåga, önskemål och behov. Det övergripande målet är att brukarna ska få en ökad möjlighet att komma ut i arbetslivet och öka sin självförsörjning. Vidare ska projektets målgrupp även uppleva en förhöjd självkänsla och delaktighet.

Alla projekt som tilldelas medel från Europeiska socialfonden ska arbeta med utveckling av jämställdhet, tillgänglighet samt minska diskriminering. José Hernandez berättar att kompetensutveckling i jämställdhet för medarbetarna är en del av projektet. Brukarna ska därtill kontinuerligt under projekttiden få delge hur de upplever personalens bemötande och om verksamheten anpassats till deras behov.

Projektet löper över tre år och kommer att pågår till och med februari 2021. För vidare information kontakta José Hernandez


Publicerad den 6 mars 2018, senast ändrad den 6 mars 2018 av