Vindkraftverk – vad gäller?

I kommunens vindbruksplan som antogs 2013 pekas flera områden ut som vid tidig undersökning bedömts lämpliga att undersöka vidare.

Vindkraftsvingar

Det är alltså inte automatiskt godkänt att bygga vindkraft i området bara för det är utpekat i vindbruksplanen, kommunen gör först en bedömning när vi vet vad intresserade företag planerar att bygga och vilka konsekvenser det kommer få.

Tillstånd för vindkraft

Kommunen ger inte heller några tillstånd, utan ansökan om tillstånd för vindkraft lämnas in till länsstyrelsen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Här ska alla former av konsekvenser på miljön undersökas, bland annat växt- och djurlivet men även många andra frågor. Det är därmed länsstyrelsen som handlägger ärendet och ger tillstånd. Men tillstånd får endast ges av länsstyrelsen om kommunen har tillstyrkt det.

Beslutet hos kommunen tas av kommunfullmäktige när ett vindkraftsärende finns för beslut.

Pågående ärenden

Idag finns det ett pågående vindkraftsärende på Ommaberget i Dalstorp som företaget Zephyr Renewable AB har valt att gå vidare med och undersöka/utreda. De har haft ett samråd och planerar att skicka in ansökan om tillstånd och MKB till länsstyrelsen.

Tranemo kommun har även, via synpunkter från invånare, fått uppgifter om en intressent i Ljungsarp. För att få mer information om företagets planer har kommunen kontaktat företaget för ett möte där de kan berätta mer.

Intresserade företag är inte skyldiga att kontakta kommunen när de undersöker platsen i ett tidigt skede. Kommunen bygger inte heller själva några vindkraftsparker utan öppnar upp för företag, precis som för andra former av verksamheter, som vill etablera sig i kommunen.

Dialog och samråd kommer alltid att ske med närboende innan några beslut tas.


Publicerad den 23 februari 2023, senast ändrad den 23 februari 2023