Projekt Medborgarplatsen/Tranemo park

Medborgarplatsen/Tranemo Park ska förvandla till grönområde med varierade ytor för alla åldrar.

Drönarbild över Tranemo park med gångstigar, hus och buskage.

Området ska förvandla till grönområde med varierade ytor för alla åldrar. Där kommer bland annat att erbjudas möjlighet till olika aktiviteter och det kommer även att finnas platser för vila, picknick, umgänge, grill samt möjlighet att strosa runt.

Skedet vi befinner oss i nu är en förstudie där vi samlar in information och önskemål från medborgarna och de olika verksamheter som blir berörda i området.

Medborgardialog

Tranemo kommun genomfördes en medborgardialog om Medborgarplatsen/Tranemo Park 2 november 2023. Dialogen hölls på Tranemo bibliotek.

Minnesanteckningar från medborgardialogen

Närvarande
Från kommunen: Projektledare Mehmed ”Medi” Dresevic, kultursamordnare Johanna Gustafsson och verksamhetschef Juan Ochoa
Medborgare: 11 deltagare där majoriteten är boende i Tranemo Park.

Mötet allmänt
Medi presenterar ett grundkoncept av projektet.  Syftet med dagens medborgardialog är att lyfta fram och lyssna på medborgarnas eventuella behov/intresse och önskemål. När synpunkter är insamlade från medborgarna och de olika verksamheter ska en landskapsarkitekt tas in för att färdigställa idéerna. Prio i projektet är Medborgarplatsen då det finns en budget på 3 miljoner idag. En helhetslösnings ska lämnas till politiken för att få deras synpunkter och input och eventuellt öka budgeten. Förhoppningsvis finns det även pengar/medel att hämta från andra källor som kan tänka sig sponsra och bidra. Tranemo Kommun ska jobba stenhårt för att uppfylla allas önskemål och behov.

Tankar och idéer från medborgarna

 • Satsa på de äldre, en upplevelsepark.
 • Fastigheten angränsande till den naturlekplatsen i idéskissen har ett servitut på att köra ut från sin fastighet och mitt på den tänkta lekplatsen.
 • Längtan efter grönytor är stort, trötta på allt grus och önskan om att få bort trafiken från sjösidan.
  Kan man prioritera detta i ett tidigt skede?
 • GPSen visar fel tur in till Centralen, idag blir bilar och lastbilar anvisade att köra där vi inte önskar så mycket trafik. Det behöver åtgärdas.
 • Tillgänglighet, rullstolar har svårt att ta sig fram på grusgångarna runt Centralen.
 • Kan man styra om gymnasieungdomarnas trafikstråk mellan Ica och gymnasiet. Idag går de mellan husen på parkering.
 • Muddringen i sjön 2010 blev inte så lyckad, kan det ses över?
 • Kan man göra ön tillgänglig på något sätt?
 • Molanders väg, kan den smalnas av? Trafikflödet är onödigt stort där.
 • Parkering utmed Molanders väg är inte bra. Bör prioriteras att tas bort.
 • Boulebana, grillplats, något för barnen.
 • Det räcker med gröna ytor och att det blir grönt, det behöver inte vara så avancerat.
 • Tänk också vintergrönt, men inte granskog.
 • Man kommer långt med gräs, bänkar och träd.
 • Belysning behövs.
 • Båtplatser?
 • Börja med att bygga bort onödig trafik.
 • Glada att det är på gång.
 • Knyta an till den diktade muren bakom centralen in i parken.
 • Om båtinsläppet försvinner, viktigt att det finns kvar möjligheten att kunna sjösätta minnesbåtarna ut i sjön från ”å-delen” vid Allahelgona, en viktig tradition i Tranemo.
 • Blomsteräng önskas med möjlighet att ha bin.

 

 

 

Konceptskiss 

 


Publicerad den 7 november 2023, senast ändrad den 22 november 2023