Modersmålsundervisning

Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning

  • Modersmålet har en stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla
  • Modersmålet är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning
  • Barnet/eleven lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare
  • Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga

Ansöka om modersmålsundervisning.

Ni ansöker om modersmålsundervisning via appen Edlevo i början av året, under januari till mars. Information om när ansökningsperioden är öppen meddelas i InfoMentor. Ansökan avser då nästa läsår. Om ni behöver ansöka om modersmålsundervisning  utanför ansökningsperioden kontakta rektor på elevens skola.

Om ni inte har möjlighet att använda appen, kontakta rektor på elevens skola.

Vad är modersmålsstöd?

Enligt förskolans läroplan ska barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att också utveckla sitt modersmål. En modersmålslärare träffar barnen en gång varje vecka. Hon eller han kommer från samma kulturområde som barnen. Man leker, sjunger, ritar, spelar spel, klipper och klistrar och läser sagor på barnens modersmål. Modersmålsläraren kan också leda lekar och sånger för hela barngruppen och översätter på så sätt kulturen, samtidigt som de förstärker identiteten hos de barn de arbetar med. Om barnen kan träna sitt modersmål redan i förskolan visar forskningen att de klarar skolan bättre. Det blir en bro mellan språket i förskolan och språket hemma. I Tranemo finns albanska, arabiska, bosniska/serbiska/kroatiska, finska, polska, romani, ryska, somaliska och thai.

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Undervisningen är frivillig och vårdnadshavare ansöker om modersmål. Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål. För minoritetsspråk gäller även att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn, som av förklarliga skäl inte talar modersmålet hemma har rätt till stöd och undervisning på sitt modersmål.

Det måste finnas minst fem elever som önskar samma språk och en lämplig lärare för att Tranemo ska erbjuda detta språk. I minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani, finska och jiddisch räcker det att en elev önskar detta språk.

Vad är studiehandledning på modersmål?

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Organisation

Språkundervisningen kan organiseras på olika sätt i skolan.

  • Språkval, Moderna språk som eget ämne med kursplan
  • Modersmål, eget ämne som kursplan
  • Modersmålsundervisning som elevens val eller som skolans val
  • Modersmålsundervisning utanför timplanen

 


Publicerad den 11 januari 2016, senast ändrad den 9 januari 2023