Tillgänglighetsutlåtande

Tranemo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur tranemo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla våra användare.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tranemo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Finns det något vi kan förbättra? Hör gärna av dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Funka Nu AB har gjort en oberoende granskning av tranemo.se

Senaste bedömningen gjordes den 6 april 2020

Granskningsmetod

Funka har genomfört en granskning för att bedöma hur väl gränssnittet uppfyller krav på tillgänglighet genom att kontrollera ett antal punkter. För varje punkt finns bedömningen:

  • Inga fel funna. Gränssnittet uppfyller kravet i punkten tillfredsställande på de delar vi kontrollerat. Det kan innebära allt från mycket bra lösningar till acceptabla lösningar.
  • Inga fel funna men kan förbättras. Gränssnittet uppfyller kravet i punkten tillfredsställande enligt gällande lagkrav. Att punkten är märkt med ”kan förbättras” innebär att vi ändå ser förbättringsmöjligheter som inte inkluderas i lagkravet.
  • Underkänd. Gränssnittet har klara brister vad gäller tillgänglighet som måste åtgärdas.
  • Inte aktuellt. Gränssnittet använder inte den typen av lösning som kravet gäller, eller så är punkten av annan anledning inte bedömd inom ramen för granskningen.

Funkas metodik är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och allt vi rekommenderar är testat i verkligheten. Vår verksamhet bygger på de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. WCAG 2.1 AA är den nivå som för närvarande gäller för det svenska och europeiska regelverket.

Funkas långa erfarenhet av tillgänglighetsarbete och tester med användare med olika behov och förutsättningar, med och utan hjälpmedel, visar dock att varken EN-standarden eller WCAG räcker för att säkerställa tillgänglighet för alla användare. Vi har därför själva utarbetat testkriterier för punkter som kompletterar dessa standarder.
Funka har, som utnämnd Lead Translation Organisation, på uppdrag av W3C genomfört den auktoriserade översättningen av WCAG 2.0 till svenska och även fått i uppdrag att översätta WCAG 2.1. Denna översättning ligger också till grund för Vägledning för webbutveckling som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Funkas specialister deltar sedan 2008 aktivt i arbetet med att ta fram EN301549 på uppdrag av EU-kommissionen. Vi är utnämnda experter i den Special Task Force som för ETSIs räkning harmoniserar EN-standarden med WCAG 2.1 och för att kunna uppfylla kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet vad gäller dokument och appar. Dessutom är vi invalda som tekniska experter i den svenska spegelkommittée hos Swedish Standards Institute som representerar Sverige i standardiseringsarbetet. Vi leder den expertgrupp som ger EUs medlemsländer och kommissionen stöd i övergångsperioden för Webbtillgänglighetsdirektivet och utformandet av tillsynsmetodik och tillgänglighetsutlåtande.

Granskningsrapport 2020-04-29

Webbplatsen publicerades i januari 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 juni 2020.

 


Publicerad den 22 juni 2020, senast ändrad den 22 juni 2020