Översiktsplan

Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön.

en karta med penna och passare på.

Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Översiktsplanen är ett politiskt dokument och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. För att vara uppdaterad ska översiktsplanen aktualitetsprövas varje politisk mandatperiod. Planen är dock inte bindande.

Planen bör grundas på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar så som övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysiska strukturer och allmänna intressen. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa användningen av mark och vatten områden. Hur skall den byggde miljön användas, utvecklas och bevaras. Det ska även redovisas vilken hänsyn som lämnas för allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och hur dessa tillgodoses. Planen ska främja en hållbar utveckling och bör därför även ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.

För vissa områden och intressen kan tillägg och fördjupningar göras. Till exempel kan områden i strandnära lägen studeras separat och fungera som en fördjupning till översiktsplanen. Intressen som vindbruk kan också studeras enskilt och fungera som tillägg till planen.

I högerspalten hittar du länkar till Tranemo kommuns översiktsplan med tillhörande kartmaterial.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), ett tillägg till översiktsplanen är antaget och finns också att läsa i högerspalten.


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 28 april 2020