Tranemo kommun samlar krafterna för att stå redo

Om det blir verklighet med en batterifabrik i Lockryd så vill Tranemo kommun vara förberedda.

Pilar som pekar mot Plan Wish and GoalPlan, wish, goal concept - signpost with three arrows

Förfrågan på en batterifabrik i Lockryd med läge precis på gränsen till vår kommun innebär utmaningar och möjligheter för bostäder, infrastruktur och övriga verksamheter inom Tranemo kommun men också för företag och föreningar.

Moderaterna och Centerpartiet i Tranemo kommun har ställt några frågor till kommunen i ett så kallat initiativärende. Var finns attraktiv mark för olika ändamål, vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid, var behövs markinköp, har vi kommunal mark som vi kan byta bort mot annan strategiskt placerad mark och hur bygger vi en organisation inom förvaltningen för att möta förvaltningen.

Det pågår arbete med en ny översiktsplan för hela kommunen och sedan några år tillbaka också en fördjupad översiktsplan för Länghem. I dessa arbeten tar vi nu höjd för en etablering i Lockryd.

Inventering av mark sker löpande. Utifrån översiktsplanen som visar kommunens viljeinriktning jobbar förvaltningen fram nya detaljplaner för bostäder, industri och förskolor. Även strategiska markköp sker enligt översiktsplan och utifrån behov. Den goda samverkan med planenheten i Gislaved har gjort att Tranemo kommun på kort tid effektiviserat sitt arbete med nya detaljplaner där vi planerar för bostäder, skolor och industrimark i attraktiva lägen.

– Att ta fram attraktiva planer är ett måste om kommunen ska växa och kunna leva upp till de önskemål som en eventuell etablering av batterifabrik kan innebära när det gäller bostäder, service och välfärd, säger Manda Schillerås, verksamhetschef för samhällsutveckling.

Samarbete och samverkan är viktigt

Tranemo kommun har sedan länge en mycket god samverkan med Svenljunga kommun och kommunen samverkar också med Boråsregionen (kommunalförbundet) och övriga kommuner i Sjuhärad. Det är extra viktigt att vi arbetar tillsammans när det gäller en eventuell etablering av batterifabrik i Lockryd, kranskommunerna runt Lockryd och i Sjuhärad kommer alla att på mer eller mindre sätt beröras. Vi tar också lärdom av Skellefteå kommun som har gjort en liknande resa med etablering av batterifabrik.

– Det är viktigt att kommunen nu jobbar strategiskt enligt översiktsplan, köper in mark på ställen där vi pekat ut områden för vidare utveckling av industrier, bostäder, skola och service. Mer planering kommer att kräva fler tjänster som kan hantera exploatering, detaljplaner, projektledning och annan administrativ hantering. säger Manda. Det är ett spännande arbete vi nu befinner oss i och som vi har framför oss, fortsätter Manda.

En av de stora utmaningarna vi ser framöver kommer att bli utvecklingen av vår infrastruktur men också den utmaning som vi ser redan idag, vilket är kompetensförsörjningen.

 


Publicerad den 25 april 2022, senast ändrad den 22 april 2022