Ny detaljplan möjliggör för bostäder och förskola

Detaljplanen för Tranemo 2:1 i Tåstarp har varit ute på samråd och är nu klar för antagande.

Planen möjliggör byggnation av förskola i upp till sex avdelningar. I planområdets norra del blir det möjligt att bygga flerbostadshus i upp till tre våningar. Anslutning till det planerade området kommer att ske via Telegatan. Öster om Telegatan kommer det också att finns två byggrätter för villor.

Allmänna utskottet förslår på sitt sammanträde den 24 mars att planen ska antas, det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i maj. När sedan alla beslut är tagna kan bostäderna börja byggas.

Översikt, planområdet utbredning ungefärligt markerat

 


Publicerad den 29 mars 2022, senast ändrad den 29 mars 2022