Nya detaljplaner möjliggör positiv utveckling

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad och vart man får bygga samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. Det pågår ett flertal detaljplaner som är under arbete inom kommunen och för tillfället finns tre detaljplaner i process för samråd och granskning. Dessa möjliggör på olika sätt en positiv utveckling i Tranemo kommun.

Handlingar för ansökan

Detaljplan för Solgårdsgatan, Tranemo

Detaljplanen är i ett samrådsskede. Samråd innebär att synpunkter
samlas in till detaljplaneförslaget från alla medverkande parter. Planen
skickas också ut till berörda sakägare och finns att läsa på Tranemo kommuns
hemsida.

Planens syfte är att möjliggöra för Tranemo Bostäder att uppföra nybyggnation av flerbostadshus. Befintliga byggnader har nått sin tekniska livslängd och Tranemo bostäder önskar ersätta dessa med nya flerbostadshus. Befintliga byggnader är sex stycken. Rivning och byggnation planeras ske i etapper.   

-Ulf Klevbrant, Planchef i Tranemo kommun:

Om man bygger så mycket som detaljplanen tillåter kommer det innebära att antalet lägenheter ökar från ca 72 till ca 160 stycken. Detaljplanen innebär också en förstärkning av solgårdsparken som idag är ganska glömd.  

Detaljplan för Tåstarp, Tranemo

Detaljplanen är i ett samrådsskede. Se ovan vad det
innebär. Planförslaget innebär en ökad byggrätt för att kunna exploatera tomten
med ett flerbostadshus. Planerad bebyggelse på fastigheten är ett trevåningars
suterränghus med 10 lägenheter.  

Detaljplan för Radhusvägen, Solbacken i Länghem

Detaljplanen är i ett granskningsskede. Syftet med
granskning är att visa hur de inkomna synpunkterna under samrådet har påverkat
förslaget.

Planförslaget innebär en ökad möjlighet att bygga bostäder
på Tranemo Bostäders fastighet (Länghem 29:9 m.fl.). En byggnad inom området
har tidigare förstörts på grund av brand. Tranemo Bostäder önskar med
detaljplanen se över möjligheten att exploatera fastigheten ytterligare.

ccent 4;\lsdpr


Publicerad den 18 mars 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System