Handlingsplan för ett bra företagsklimat

Nu har det sista blocket av fyra, genomförts i SKL’s projekt ”Förenkla – helt enkelt”, det är nu som alla pusselbitar har lagts på plats och ett utkast till handlingsplan för att utveckla företagsklimatet i kommunen har vuxit fram.

Tranemosjön med centrum i bakgrunden

– Nu återstår det bara att prioritera och tidsbestämma delarna i handlingsplanen så det praktiska arbetet kan sättas igång, säger Manda Schillerås, näringslivskoordinator i Tranemo kommun.

– Detta ligger helt rätt i linje med att vi går in i en ny mandatperiod och tillsammans med näringslivspolicyn så har vi en fantastisk möjlighet att göra det här arbetet, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Alla medarbetare och politiker i Tranemo kommun har ett gemensamt uppdrag och det är att se till att vår kommun är en bra plats att leva, verka och bo i. Handlingsplanen ska vägleda oss i det här uppdraget, hur och på vilket sätt vi ska arbeta, vilka attityder ska vi ha för att nå vårt mål.

Den gemensamma värdegrunden är viktig i arbetet. Förslaget till handlingsplan är framtagen utifrån det arbete som har gjorts i projektet ”Förenkla – helt enkelt” men också utifrån den näringslivspolicy som kommunfullmäktige beslutade att anta nu i oktober 2018. Policyn har varit grunden i hela arbetet, i den framgår vikten av att Tranemo kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande, effektivitet, rättssäkerhet och god kommunikation och för att lyckas med detta är service och samverkan viktiga ingredienser. Lokala företagen är bästa samarbetspartner när det gäller att utveckla kommunen. Företagens mål är ofta desamma som kommunens, vilket gör företagen till bra ambassadörer och tillsammans kan vi lyckas med ett framgångsrikt och gott företagsklimat som får hela kommunen att växa.

Målet med ”Förenkla – helt enkelt” har inte bara varit att utveckla kommunens kontakter med näringslivet, utan det gäller även de kontakter vi har med varje enskild invånare varje dag. Genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens och den enskildes behov och att skapa tillitsfulla och långsiktiga relationer förbättrar klimatet. Utgångspunkten i hela projektet har varit det som näringslivet själva anser är viktigt för möjligheten att starta, verka och växa i Tranemo kommun. Representanter från företagen i kommunen har varit delaktiga i projektet.

Projekt Förenkla - helt enkelt      PowerPoint Förslag till handlingsplan      PowerPoint förenkla - helt enkelt

Förenkla – helt enkelt innehåller fyra olika block:

Block 1 – Tydligt ledarskap – Förträff för ledningsgruppen och politiker

 • Introduktion
 • Målbild – det vill vi i kommunen uppnå
 • Ledarskapets roll i förändringsarbetet

Block 2 – Attityd och service – Företag, kommunen och framtiden

Ökad förståelse för företagens behov och utmaningar

 • Vårt lokala företagande
 • Lokala utvecklingsmål
 • Vad tycker företagen?
 • Du som möter företagen, vi som möter företagen
 • Attityder och det professionella bemötandet

Fördjupningar – Hur gör vi? – Fördjupning för definierade målgrupper i kommunen

Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövning

 • Samordning av företagens processer
 • Gemensamt ansvarstagande
 • Service, rådgivning och myndighetsrollen
 • Verksamhetsutveckling utifrån kundens behov

Block 3 – Handla! Så här lägger vi vårt pussel – Utbildningsdag med medarbetare från olika verksamheter

 • Kommunen är draglok för utveckling
 • Det här gör vi för att utveckla företagsklimatet
 • Gemensamma mål och personliga utmaningar
 • Mäta företagsklimatet och sätta mål

Publicerad den 31 oktober 2018, senast ändrad den 31 oktober 2018