Budgetberedningens förslag till budget för 2019

Den 16 oktober presenteras budgetberedningens förslag till budget för 2019. Det är majoritetens förslag som presenteras. Majoriteten består av följande partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Höst i Tranemo

Det slutliga beslutet om budgeten för 2019 kommer att fattas på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november.

Budgetberedningens förslag innehåller tre delar, en med satsningar, en med åtgärder och en med uppdrag till förvaltningen att genomföra under 2019.

Förslaget innebär för 2019 ett budgeterat balanskravsresultat på 7,2 mnkr. Resultatmålet är 10 mnkr. Det innehåller en investeringsbudget för 2019 på 85 mnkr i skattefinansierade investeringar. De största investeringarna är byggnation av nytt bibliotek, ombyggnad av Grimsåsskolan, förskola Dalstorp/Nittorp samt förskola i Tranemo.

– Det har varit tufft att få ihop en budget eftersom vi inte vet vilka statliga medel vi kommer att få. Förslaget är därför väldigt restriktiv på intäktssidan. Fokus är lagd på skolan men det är viktigt att vi skapar rätt förutsättningar för all vår verksamhet, säger Tony Hansen kommunstyrelsens ordförande.

Mål för 2019

Budgetberedningen har arbetet fram förslag till ett antal mål som ska vara ledande för verksamheterna under 2019.

 1. Verksamheten ska vara effektiv och ha ett gott bemötande i kontakten med medborgarna.
 2. Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten i skola och omsorg.
 3. Tranemo kommun har ett hållbart arbetsliv för både medarbetare och chefer.
 4. Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla avseenden.
 5. Kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat.
 6. Kommunens invånarantal ska öka.
 7. Kommunens resurser skall användas på ett effektivt sätt.
 8. Kommunens ekonomi ska vara god.

I budgetförslaget för 2019 ingår en del satsningar, i korthet ser de ut så här:

 • Kommunen förväntas få en vindkraftspremie under 2019. Denna ska i första hand användas till att nå resultatmålet för 2019 (2,8 mnkr) och om premien överstiger 2,8 mkr ska den överskjutande delen fonderas för att användas till förebyggande arbete sociala investeringar.
 • Ökad resurs till den med Svenljunga gemensamma arbetsmarknadsenheten
 • Ökad resurs för upphandling och inköpsarbete
 • Ökad resurs för övergripande utvecklingsarbete
 • Kompensation till lärande och omsorg för beräknad demografisk förändring 4,1
 • Bibehållen nattbemanning vård och omsorgsboende när statsbidrag försvinner 3,0

Det ingår även en del åtgärder som presenteras här i korthet

 • En sommaröppen förskola istället för tre 0,3
 • Besparing inom förskola, skola 1,3
  (Får inte drabba arbetet kring barn med särskilda behov, får inte innebära att vi mister statsbidrag samt att måluppfyllelsen inte kan uppnås.)
 • Sänkt bemanning inom socialt stödteamet 0,5
 • Vakanshålla en samordnartjänst inom socialt stödteamet 0,6
 • Sparförslag omsorgssektionen 3,8
  (Får inte innebära minskade platser inom vård- och omsorgsboende.)
 • Omorganisation inom individ- och familjeomsorg 1,0
 • Rondering gatubelysning 2 ggr per år istället för 4 ggr 0,1
 • Ökad skogsavverkning 1,0
 • Höjd taxa för måltidsabonnemang inom omsorgen 0,4
 • Lägre kostnader för kommunens bilpark 0,5
 • Minskad övertid genom införandet av bemanningsenhet 0,2
 • Minskning av KF och KS oförutsett – återstår 904 tkr 0,5

Budgetberedningen skickar i förslaget också med en del uppdrag till förvaltningen att genomföra under 2019

 • Förvaltningen tar fram alternativ till verksamheten Nattis med målet att servicen för de som idag använder Nattis tillsyn inte ska försämras och att verksamheten ska kostnadseffektiviseras.
 • Förvaltningen utreder vad det skulle innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta.
 • Förvaltningen får i uppdrag att redovisa kostnadsbilden för ishallen i Nittorp och utreda vad det skulle innebära att låta NIK ta över ishallen. Övriga konsekvenser av en sådan åtgärd ska också redovisas.
 • Förvaltningen får i uppdrag att belysa ekonomiskt och övriga konsekvenser av att införa skobidrag till de anställda.
 • Förvaltningen får i uppdrag att införa tillitsbaserad ledning och styrning både i politik och förvaltning.
 • Förvaltningen får i uppdrag att under 2019 ta fram nya arbetssätt, tekniska lösningar på arbetsmoment, digitalisering samt organisationsutveckling, som genererar en effektivisering på 0,1% av sin egen budgeterade ram. Redovisning ska ske löpande i samband med tertialuppföljningarna.

Som vi skrivit tidigare så är detta ett förslag från majoriteten, beslut fattas av kommunfullmäktige den 26 november.


Publicerad den 16 oktober 2018, senast ändrad den 16 oktober 2018