Förslag till budget 2018

Den 19 oktober presenterades budgetberedningens förslag till budget för 2018. Det är majoritetens förslag som presenteras. Majoriteten består av följande partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Gunilla Blomgren (L), Erene Bertilsson (KD) och Tony Hansen (S)Gunilla Blomgren (L), Erene Bertilsson (KD) och Tony Hansen (S)

Saknas på bilden gör Caroline Bergman (MP) och Jonas Blank (V)

Det slutliga beslutet om budgeten för 2018 kommer att fattas på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november.

Under de närmaste åren verkar behoven för skola och omsorg att öka mer än vad skatteintäkterna beräknas att göra. Det är en stor utmaning för Tranemo kommun att finansiera investeringarna med egna medel, så för att undvika att öka kommunens lån, krävs det att verksamheternas kostnader minskas.

Budgetberedningens förslag innebär sådana anpassningar men man presenterar även en del satsningar.

– Genom vår budget ser vi att vi tar ett långsiktigt ansvar för Tranemo kommun, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

I stora drag ser förslaget ut så här:

• En fortsatt satsning under våren med avgiftsfri verksamhet på Kulturskolan. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell differentierad taxa som i så fall kan börja gälla till höstterminen 2018.

• Ljungsarpskolan kommer att rivas under 2018.

• För att utveckla arbetet med att göra Tranemo kommun mer attraktivt kommer tre nya strategiskt placerade tjänster att tillsättas och det är:

  • Näringslivskoordinator
  • Samhällsplanerare
  • Kultur-, fritid- och föreningsansvarig

• Nytt bibliotek planeras att byggas med start sommaren 2018 och vara klart att tas i bruk hösten 2019.

• Om- och tillbyggnad av Glimringe vård- och omsorgsboende påbörjas under 2018.

• Ombyggnad av resurscentrums lokaler till dagcenterverksamhet planeras att påbörjas under 2018.

• Gång- och cykelväg från centralorten till Kroksjön ska byggas.

Utöver dessa förändringar får också förvaltningen en del uppdrag som ska utredas och nya förslag ska tas fram.

Uppdrag till förvaltningen

• Utreda hur en omfördelning av vård- och omsorgsboendeplatser mellan Dalstorp, Limmared, Tranemo och Länghem kan genomföras och inom vilken tidsram som samtliga nämnda orter i framtiden kan erbjuda vård- och omsorgsboenden.

• Det pågår ett analysarbete inom lärandesektionen med stöd från Ensolution för att få en tydligare bild av hur kostnaderna fördelas inom sektionen. Utredningen kommer att ta fram kostnad per elev (KPE) och resultatet ska presenteras på kommunstyrelsen den 18 december 2017. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för anpassningar som ska innehålla genomförbara åtgärder under 2018 och framåt, med stöd från resultatet från KPE.

• Utreda, redovisa kostnaden och möjligheten om att införa gratis busskort till ungdomar, från högstadiet till gymnasiet. Busskorten ska täcka Tranemo kommungräns men förvaltningen ska även utreda och redovisa kostnaden om Svenljungas kommungräns tillkommer. Busskorten ska gälla övrig tid utanför sommarfritidskorten.

• En elev på Tranemo Gymnasieskola har tagit fram ett underlag om hur solenergi kan försörja en del av gymnasieskolans energibehov genom att placera solpaneler på gymnasieskolans tak. Förvaltningen får nu i uppdrag att utifrån elevens underlag ta fram kostnadsförslag och tidsplan för ett genomförande.

• Förvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av Ensolutions utredning Kostnad Per Brukare (KPB), om varför kostnaderna är högre i Tranemo kommun än i andra kommuner när det gäller insatser som inte är biståndsbedömda inom det sociala stödteamet, samt hur verksamheten kan effektiviseras.

• Att se över hur ”generationsboende” även kallat 55+boende samt trygghetsboende kan tillskapas. Uppdraget till förvaltningen innebär att man ska se över hur, var och på vilka orter vi kan få till dessa boendeformer och man ska i uppdraget beakta möjligheten att bygga i alla våra orter inom kommunen. En handlingsplan och genomförandeplan på både kort och lång sikt ska tas fram.

 

 


Publicerad den 19 oktober 2017, senast ändrad den 19 oktober 2017