Jämställdhetspolicy

Den 29 mars 2010 antog kommunfullmäktige en jämställdhetspolicy för Tranemo kommun. Den berör framför allt dem som är anställda i Tranemo kommun men även förhållandet mellan anställda och t ex skolelever och vårdtagare.

I Tranemo kommun har alla medarbetare samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i arbetslivet. Kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens är en värdefull tillgång i vårt arbete att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Jämställdhet är en förutsättning och en självklarhet för ett demokratiskt samhälle och för att människor ska må bra.

I Tranemo kommun ser vi en styrka i människors förmågor, möjligheter och olikheter. Tolerans och respekt inför varandra är viktiga ledord i relationerna med våra anställda och vår omvärld. Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får inte förekomma. Tendenser till detta ska alltid förebyggas.

Alla medarbetare ska ha ett jämställt förhållningssätt och bemöta flickor och pojkar, kvinnor och män utifrån samma principer i sitt uppdrag att ge medborgarna stöd och service.

Tranemo kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i hela organisationen. Målet är att våra arbetsplatser ska lämpa sig för alla. Kvinnor som män ska kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. Det ska råda lika lön för likvärdigt arbete och könsfördelningen ska utjämnas i alla yrkesgrupper och på alla nivåer i verksamheten.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 5 november 2019