Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för föreningar för funktionsvariation i kommunen.

Syftet är att

  • Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsvariation och öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem
  • Att vara remissinstans i frågor som handlar om tillgänglighet i fysisk miljö, informationshantering, hjälp- och servicebehov, bemötande eller andra relevanta frågor av övergripande karaktär för funktionsnedsatta. Frågor av individuell karaktär behandlas inte.
  • Initiera nya frågor och föreslå åtgärder som berör de personer med funktionsvariations livsförhållanden i samhället
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Verka för personer med funktionsvariations jämlikhet och fulla delaktighet i samhället

Ledamöter

Kommunala tillgänglighetsrådets ledamöter består av lokala representanter från föreningar för funktionsvariationer som är knutna till en riksorganisation samt två politiker från kommunstyrelsen. Den ena politikerna är utsedd till ordförande i rådet och den andra är ersättare. Vid behov bjuds berörda tjänstemän eller andra politiker från kommunstyrelsen in. Mandatperioden är fyra år.

Ordförande
Lena Eksberg (S)

Ledamöter
Ellinor Liljegren Kalmar (M)

Ersättare
Bo Haarala (S)
Emelie Romland (C)

Sammanträden

Kommunala tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år och inleder varje möte tillsammans med pensionärsrådet. Inför varje sammanträde skickas kallelse ut i god tid till rådets ledamöter. Efter varje sammanträde skrivs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet delges därefter rådets ledamöter och kommunstyrelsen.

Nedan hittar du kommunala tillgänglighetsrådets protokoll för respektive år:


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 16 mars 2022

Kontakt