Nuläge inom omsorgen kring covid-19

Sedan vi i februari blev varse att vi och resten av världen drabbats av coronapandemi, har omsorgssektionen arbetat mycket fokuserat på att förhindra smittspridning.

I Tranemo kommun har haft vi ett relativt lågt antal kända fall av covid-19 under året. Dessa fall ”tillhör” inte bara omsorgssektionen, det vill säga personal och brukare, utan återfinns hos  invånare i kommunen – utan stöd och hjälp från oss. Vi har mot jämförande period förra året en så kallad underdödlighet i Tranemo.

Under sommaren var det lugnt inom våra verksamheter. Vi hade inga smittade brukare eller personal vilket kändes positivt. Efter semestern har vi på hemsidan påmint allmänheten om att fortsatt iaktta de rekommendationer som finns kring fysisk distansering och hygien.

Tyvärr har vi under de sista veckorna i september sett en ökning av antal smittade fall. De återfinns inom hemtjänsten; brukare, anhörig och personal. Vi genomför smittspårning och är mycket generösa vad gäller provtagning av både brukare och personal vid symtom. Detta är ett lokalt utbrott där vi följer spårningstråden för att förhindra fortsatt smittspridning. Vi har ett nära och gott samarbete med vårdcentralerna men även med smittskyddsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus i vårt arbete.

Besöksförbud

Idag, tisdag 15 september, lyfte Socialstyrelsen det tidsbegränsade besöksförbudet inom särskilda boenden.

De skriver:” Socialstyrelsen bedömer att argumenten för det tillfälliga besöksförbudet är väsentligt svagare nu än när förbudet infördes, samtidigt som de negativa effekterna ökar med ett långvarigt besöksförbud. Vår bedömning är därför att besöksförbudet kan upphöra efter den 30 september 2020”.

Socialstyrelsen bedömer att det är av stor vikt att verksamheterna, även efter att besöksförbudet upphör att gälla, skapar goda förutsättningar så att personer som bor på boendena kan ta emot besök på ett säkert sätt. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett förslag på en föreskrift som tydliggör verksamhetens ansvar för detta. ”

I deras analys nämns att där det kan finnas lokala utbrott kan det innebära att lokala regler och restriktioner kan behövas för besök på boenden. Då läget är att vi i vår kommun har ett lokalt utbrott kommer sektionen fortsätta arbeta för att bidra till en minskad risk för smitta vid besök på boenden. Detta kan betyda fortsatta besöksrestriktioner. Här kommer vi att återkomma med rutiner för ansvarsfulla besök.

Vi uppmanar till fortsatt aktsamhet och försiktighet och att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnar. Tillsammans kan vi förhindra vidare smittspridning!

Angela M Jonsson
sektionschef vård och omsorg

Folkhälsomyndighetens råd – Håll avstånd och ta personligt ansvar!

Viktiga saker som alla kan göra:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för provtagning, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Folkhälsomyndigheten om hur du kan skydda dig och andra 


Publicerad den 15 september 2020, senast ändrad den 16 september 2020