Kommunbygderåd

Byalagen/samhällsföreningarna träffas två gånger per år tillsammans med representanter för Tranemo kommun till ett kommunbygderåd.

Vid dessa möten diskuteras frågor som är aktuella för många av orterna i Tranemo kommun. Minnesanteckningar från dessa möten hittar du i spalten till höger.

Försköningsbidrag

Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar har möjlighet att söka försköningsbidrag till sin ort. Följande regler gäller för försköningsbidraget:

 • Åtgärder skall innebära ett förskönande av samhällsbilden av bestående karaktär och/eller ge orten ökad attraktivitet genom estetisk förbättring. Gäller ej bruks- och trygghetsåtgärder (t.ex. belysning av icke förskönande karaktär) vilka faller inom ramen för redan befintlig kommunal verksamhet.
 • Om särskilda skäl finns kan ett bidrag även utgå för åtgärder i tätorternas närhet.
 • Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar har möjlighet att hos kommunstyrelsens allmänna utskott redovisa förslag till åtgärder och anhålla om bidrag senast 30 mars.
 • Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om fördelning av medlen.
 • En åtgärd får utnyttja högst 100 tkr av de avsatta medlen.
 • Bidraget förutsätter en egen insats av föreningen varför ansökan skall ange hur stor del av åtgärden som är självfinansierad.
 • Bidraget förutsätter att föreningen åtar sig skötsel och underhåll av den anläggning bidraget avser.
 • Utbetalning sker med 30 % i samband med att arbetena påbörjas och resterande omedelbart efter slutredovisning av åtgärden.
 • Åtgärderna bör vara slutredovisade senaste den 1 november året efter det år bidraget beviljades.
 • Tidigare beviljat åtgärder skall vara slutredovisade innan medel kan beviljas för ny åtgärd.
 • Används bidraget till annat än vad som angetts i ansökan ska föreningen bli återbetalningsskyldig.

 

 

 

 


Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 30 augusti 2021

E-tjänster och blanketter

Kontakt