Kommunbygderåd

Byalagen/samhällsföreningarna träffas två gånger per år tillsammans med representanter för Tranemo kommun till ett kommunbygderåd.

Vid dessa möten diskuteras frågor som är aktuella för många av orterna i Tranemo kommun. Minnesanteckningar från dessa möten hittar du i spalten till höger.

Försköningsbidrag

Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar har möjlighet att söka försköningsbidrag till sin ort.

Regler för försköningsmedel för tätortsmiljöer

 1. Åtgärder ska innebära ett förskönande av samhällsbilden av bestående karaktär och/eller ge orten ökad attraktivitet genom estetisk förbättring. Gäller ej bruks- och trygghetsåtgärder (t.ex. belysning av icke förskönande karaktär) vilka faller inom ramen för redan befintlig kommunal verksamhet.
 2.  Om särskilda skäl finns kan ett bidrag även utgå för åtgärder i tätorternas närhet.
 3. Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar har möjlighet att hos kommunstyrelsens allmänna utskott redovisa förslag till åtgärder och anhålla om bidrag senast 31 mars.
 4. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om fördelning av medlen.
 5. En åtgärd får utnyttja högst 100 tkr av de avsatta medlen.
 6. Bidraget förutsätter en egen insats av föreningen varför ansökan ska ange hur stor del av åtgärden som är självfinansierad.
 7. Bidraget förutsätter att föreningen åtar sig skötsel och underhåll av den anläggning bidraget avser.
 8. Utbetalning sker med 30 % i samband med att arbetena påbörjas och resterande omedelbart efter slutredovisning av åtgärden.
 9. Åtgärderna bör vara slutredovisade senast den 1 november året efter det år bidrag beviljades.
 10. Tidigare beviljat åtgärder ska vara slutredovisade innan medel kan beviljas för ny åtgärd.
 11. Används bidraget till annat än vad som angetts i ansökan ska föreningen bli återbetalningsskyldig.
 12. Krav på att sökande förening inhämtar förslag från samhälls-/byinvånarna inför ansökan samt redovisar i ansökan hur detta har genomförts.

Ansökan om bidrag för försköning av tätortsmiljöer

 

 


Publicerad den 18 januari 2016, senast ändrad den 12 januari 2022