Medborgarförslag

Händer skriver på ett tangentbord till en dator

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

 • Alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna in förslag.
 • Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.
 • Föreningar och företag får inte lämna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

 • Vara skriftligt
 • Namn och adress till förslagsställaren ska framgå. Du kan inte vara anonym.
 • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

 • Det kan handla om allt som har med kommunens verksamheter att göra och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla samhällsplanering, skola, äldreomsorg, gator m m.
 • Förslagen får inte behandla personärenden och/eller myndighetsutövning, t ex bygglov och försörjningsstöd.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

 • Du kan lämna in ett medborgarförslag via e-post till kommun@tranemo.se eller genom ett brev, skicka det då till Tranemo kommun, 514 80 Tranemo. Var noga med att skriva att det är fråga om ett medborgarförslag. Du kan använda den här mallen till ditt medborgarförslag.

Vad händer med ditt medborgarförslag när det kommit in till kommunen?

 • När förslaget kommit in diarieförs det och vi meddelar dig att det har kommit in till kommunen.
 • Medborgarförslaget är en allmän handling. Detta innebär att vem som helst har rätt att ta del av förslaget. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter. 
 • Medborgarförslaget publiceras på Tranemo kommuns hemsida tillsammans med övriga handlingar till kommunstyrelse- och kommunfullmäktigesammanträden.
 • Medborgarförslaget anmäls till kommunfullmäktige och det skickas sedan vidare till kommunstyrelsen för beredning.
 • När ditt förslag behandlas i kommunfullmäktige har du som förslagsställare rätt att presentera ditt förslag och svara på frågor.  Vi meddelar dig när ditt förslag kommer upp för beslut och kan eventuellt även kontakta dig under tiden förslaget behandlas.
 • Ett medborgarförslag måste beslutas av kommunens högsta organ – kommunfullmäktige. Kommunen har som mål att behandla medborgarförslaget inom ett år efter att förslaget kommit in. Ibland går det inte, exempelvis kanske förslaget kräver mer utredning eller behöver kompletteras.
 • Fullmäktige kan ge fyra olika svar på ditt medborgarförslag. Att medborgarförslaget antas– då skall ditt förslag genomföras. Att medborgarförslaget avslås – då avslutas ditt förslag. Att medborgarförslaget är besvarat – detta svar ges när medborgarförslaget ligger helt i linje med ett arbete som redan pågår inom kommunen. Förslaget är av den karaktär att en mer omfattande utredning krävs – en större utredning måste genomföras innan beslut kan fattas.

Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 7 september 2020