Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Trygg och Säker kommun (TSK) i Tranemo kommun har som främsta uppgift att organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Syftet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tranemo kommun är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Tranemo kommun.

Samverkansöverenskommelse

Arbetet i TSK sker med verktygen trygghetsvandringar, trygghetsmöten, arbetsgrupper TSK Unga och TSK Plan/Trafik. En överenskommelse om samverkan mellan Tranemo kommun och polisen i lokalpolisområde Borås finns och uppdateras regelbundet. Uppföljning av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet sker regelbundet i Tranemo kommuns kvalitetsledningsarbete samt årligen i verksamhetsberättelsen för folkhälsoarbetet.
Samverkansområdena som är framtagna av Tranemo kommun och polisen i lokalpolisområde Borås är:

 • Trafiksäkerhet
 • Ungdomsbrottslighet
 • Ungas droganvändande
 • Trygghet
 • Organiserad brottslighet

I enlighet med ovanstående inriktningsområden ska det lokala brottsförebyggande arbetet i Tranemo kommun tillvarata det samhälleliga initiativet, privata initiativ, samt åstadkomma en effektiv samverkan mellan det frivilliga arbetet och olika myndigheters åtgärder.
Utöver ovanstående inriktningsområden har det lokala trygghetsfrämjande/brottsförebyggande rådet, med navet i Trygg och Säker kommun, i Tranemo kommun till uppgift att styra kommunens övergripande trygghetsfrämjande/brottsförebyggande insatser genom långsiktiga insatser, följa brottsstatistiken i kommunen och inhämta samt förmedla kunskaper och erfarenheter i övergripande, långsiktigt trygghetsfrämjande/brottsförebyggande arbete.

Trygg och Säker kommun (TSK) är en samverkan mellan folkhälsostrateg, trygghetssamordnare och säkerhetssamordnare.

BRÅ – Nationella Brottsförebyggande rådet
Nationella brottsförebyggande rådet är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i samhället. Nationella brottsförebyggande rådets främsta uppgift är att initiera, bedriva och informera om forsknings- och utvecklingsarbete, för att regeringen och myndigheter i rättsväsendet ska ges underlag för åtgärder och prioriteringar.

Länsstyrelsen har från och med 2017 uppdraget att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. På Länsstyrelsen finns därför en brottsförebyggande samordnare, som ska verka för att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet.

Att arbeta både trygghetsfrämjande och brottsförebyggande är väsentligt för ett effektivt folkhälsoarbete.

Kontakta gärna TSK med frågor/funderingar gällande:

 • BRÅ – Samverkan med Brottsförebyggande rådet
 • Trygghetsvandringa/möten
 • Samverkan med polisen
 • Trygghetsdagar – Samverkan för minskad Ungdomsbrottslighet
 • Grannsamverkan

 

Medborgarlöfte

2019 års medborgarlöfte är under arbete – fokus kommer att vara trygghet i helhet med barn och unga i fokus.

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten. I många fall leder arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan grannarna.

Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. En genomgång av forskningen visar dessutom att grannsamverkan faktiskt minskar brottsligheten i bostadsområdet. (Källa: www.bra.se)

I Tranemo kommun har vi 12 aktiva grannsamverkansgrupper. Detta engagemang skapar trygghet i deras bostadsområden.

Vill ditt område också starta en grannsamverkansgrupp? Kontakta karin.eliasson@tranemo.se eller 0325-57 60 49. Ni får utbildning, material, årliga träffar med de andra grannsamverkansgrupperna samt ett stimulansbidrag på 1000 kr.

Samverkan mot brott sätter ökat fokus för att få spridning på konceptet grannsamverkan Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

Samverkan mot brott sätter ökat fokus för att få spridning på konceptet grannsamverkan

Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet. – Filmerna, som tagits fram i nära samarbete med polisen, visar att det är ganska enkelt att komma igång och de ger också bra information om hur man kan skydda sin egendom och få en tryggare boendemiljö. Filmerna är också framtagna på olika språk för att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen. (Källa: www.bra.se) Nedan finner ni två av filmerna. Övriga 14 filmer hittas via länken: http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6616

Länsstyrelsen

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I deras uppdraget ingår att: stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete, bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott, stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Kontakter

Viktiga kontakter i det brottsförebyggande arbetet:

Brottsförebyggande rådets uppdrag är att jobba både på kort och lång sikt med brottsförebyggande arbete. BRÅ Anmäl alltid brott till polisen
Tipstelefon: 114 14
Vid pågående brott: 112

Grannsamverkan mot brott

Inom Tranemo kommun finns 12 grannsamverkansgrupper i gång. Vill du starta en grannsamverkansgrupp mot brott?

Kontakta Karin Eliasson, så hjälper vi er att komma igång Tel: 0325-57 60 49.

Utsatt för brott

Kanske behöver du hjälp att komma över en hemsk upplevelse, tag då kontakt med brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad på telefon 033-10 11 05.

Kvinnofridsbrott Kvinnojouren i Mark, Tel: 0320 – 35151 www.kvinnojourenimark.se Kvinnojouren Borås, Tel: 033-41 02 15


Utväg – Södra Älvsborg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707- 16 09 29.

Mer information på www.utvag.se


BRIS

Barn och ungdom Vill du prata? Ring Bris (barnens rätt i samhället) tel: 0200-230 230.

Att tänka på

Minska sannolikheten för utsatthet

Nedan följer en beskrivning av ett förhållningssätt i syfte att förebygga bostadsinbrott utifrån ett kriminologiskt perspektiv.

För att ett brott ska begås krävs det enligt rutinaktivitetsteorin att en motiverad gärningsperson och ett lämpligt brottsobjekt sammanträffar i tid och rum, utan att det finns någon kapabel beskyddare/väktare närvarande.

Rutinaktivitetsteorin påvisar att frånvaron av ett av dessa element förhindrar brott.  En av de primära åtgärderna som kan genomföras för att öka kapaciteten hos väktare är att öka både den formella och informella kontrollen genom till exempel grannsamverkan.

Utifrån ovan teori kan följande rekommendationer ges:  Öka ansträngningen genom att.

 • Gör brottsobjekt mer svåråtkomliga (lås, larm, belysning)
 • Kontrollera tillgången till bostäder och uthus
 • Underlätta den naturliga övervakningen
 • Minska anonymiteten – hälsa på okända
 • Utnyttja platsansvariga (ta hjälp av dina grannar)
 • Minska belöningen genom att dölja brottsobjekt, ta bort brottsobjekt
 • Märk egendom

Med andra ord- ni kan göra skillnad genom att hjälpa varandra!

Trygghetsundersökning 2018

Resultat av enkät- trygghet, trivsel och hälsa

Enkät gjord under 1 oktober 2017 – 31 januari 2018. Frågor ställdes om hur man trivs, upplevelse av trygghet och upplevelse av hälsa i Tranemo kommun. Det fanns även öppna frågor om vad man önskade för att öka känsla av trivsel, upplevelse av trygghet och upplevelse av hälsa.

Utskick gjort till skoladministratörer, föreningar, byalag. Information spridd i forum som KPR, företagarfrukost, STT, på bibliotek. Enkät gick ut till föreningslivet, skolan – men eventuellt har inte budskapet nått fram på ett effektivt sätt då alla åldersgrupper ej blev representerade.

Utveckling av marknadsföring ses över.
Syfte: Genom omvärldsbevakning av upplevd hälsa, trygghet och trivsel se över behov av insatser och aktiviteter, För att öka förutsättningarna att insatser vi gör överensstämmer med vad invånare önskar och behöver för att öka hälsa, känsla av trygghet och trivsel i vår kommun.

Mål: Öka folkhälsa och känsla av delaktighet och inflytande hos invånare i Tranemo kommun. Majoriteten av invånare i Tranemo kommun upplever god trivsel, trygghet och hälsa.

Svar har inkommit från ålder 18-89 år. Åldersspann 0-17 hade inga svar, ej heller över 90 år. Flest svar från spann 40-69 år.

Alla orter i kommunen har nåtts och svar har inkommit från alla. Flest svar från Tranemo, Nittorp, Länghem, Grimsås och Dalstorp.

Resultat – Trivsel Trivsel : 45% trivs mycket bra, 44 % ganska bra. 7 % varken eller och sammanlagt 4 % trivs ganska eller mycket dåligt. I de öppna frågorna framkom att en ökad trivsel skulle bli resultatet om kommunen satsade lite mera på små samhällen i kommunen. Allmän decentralisering bör ske och det bör satsas på att ge bättre service, både med kollektivtrafik och kultur- och fritidsaktiviteter, till de orter som ligger i kommunens ytterkanter.

Man önskar även ett levande centrum med butiker, bibliotek, café dvs en naturlig träffpunkt för människor. Resultat – Trygghet Trygghet: 95 % känner sig alltid eller oftast trygga i Tranemo kommun. 5 % känner sig ibland eller sällan trygga. I de öppna frågorna framkom att en ökad trygghet skulle bli resultatet om det fanns en Ökad närvaro av polis, bättre belysning och ökade insatser mot droger.

Resultat – Hälsa 64 % upplever sin hälsa som bra, 30 % upplever den som mycket bra. 5 % upplever hälsan som mindre bra och 1 % som dålig. Ca 20 % upplever att de känner sig begränsade i sin vilja och förmåga att uppnå god hälsa. Förslag på åtgärder som skulle kunna ge ökad upplevelse av hälsa är bland annat att ökad möjlighet för fysisk aktivitet ses över. Nära tillgång till promenadstigar och gym bör finnas oavsett var man bor i kommunen. Nära tillgång till vård är även något som skulle öka upplevelsen av god hälsa.

Kommentarer

I och med byggandet av Centralen så kan vi komma en bit på väg mot ett mer levande centrum. I egenskap av representant för Trygg och Säker kommun så vill jag berätta att vi har planer på trygghetsmöten – där bl.a kommunpolis, folkhälsostrateg, integrationssamordnare, säkerhetssamordnare kan vara ute på plats i kommunen, besöka orterna och möta dem som bor där för att öka och uppdatera dialogen kring trygghet. Arbete sker kontinuerligt med att utforma åtgärder, både i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Glöm inte anmäla brott – ett bättre underlag ger oss en bättre bild över vilka resurser vi behöver.

Tranemo kommun är ett föreningstätt samhälle och är du nyfiken på något nytt att testa på, så ta en titt i föreningsbroschyren, uppdateras varje år. Vi på kommunen kan även stötta dig/er i arbetet om ni vill starta en egen förening kring ett intresse. https://www.tranemo.se/2018/01/ar-du-med-i-en-forening-och-har-en-utvecklingside/

Våldsbejakande Extremism

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Regeringen har gett brottsförebyggande rådet ett uppdrag att införa ett nationellt center mot våldsbejakande extremism.

Det nationella centrets uppgift är: Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå. Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet. Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism. Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad praktik samt verka för en kunskapsbaserad praktik. På centrets webbplats cve.se hittar du information samt stöd och råd.

Kommunens ansvar är: att arbeta förebyggande med att stärka och värna demokrati genom olika åtgärder Motverka att personer ansluter sig till våldsbejakande miljöer Underlätta för personer att lämna våldsbejakande miljöer

Kommunen har en stab, Trygg och Säker kommun (TSK) med trygghetssamordnare, säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg som kan kan hjälpa till att vara ett stöd.

Om du är orolig för att någon i din närhet kan vara en del av en våldsbejakande miljö kan du ta kontakt med kommunens samordnare.

Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen i första hand.

Kontakt: Kommunens kontakt för frågor kring våldsbejakande extremism är TRANEMO KOMMUN Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo Fax 0325-771 32 ● Växel 0325-57 60 00

Om du är orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi, kan du ringa Rädda Barnens orostelefon. På Rädda Barnens webbplats finns mer information. Ring Rädda Barnens orostelefon: 020-100 200 Relaterade länkar Nationella centret för våldsbejakande extremism


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 8 september 2022

Kontakt