Aktuellt Folkhälsa

December 2021

Årets resultat från Hälsa på lika villkor 2021, Västra Götaland är nu publicerat.

 Snabbfakta om nationella folkhälsoenkäten 2021

  • I Västra Götaland skickades enkäten ut till 24 000 personer i åldern 16–84 år. Av dem svarade 10 616 personer (44%).
  • Syftet är att visa hur befolkningen mår och följa förändringen över tid
  • Resultatet presenteras på länsnivå, delregionalnivå

Kort sammandrag av resultat: 

Svaren visar att coronapandemin har påverkat alla, men de som drabbats mest är delvis samma grupper som hade störst risk för ohälsa redan före pandemin.
Det allmänna hälsotillståndet fortsätter gå i positiv riktning. Den yngsta åldersgruppen (16–29 år) upplever dock sin hälsa som sämre än tidigare år. En negativ trend finns bland unga kvinnor där besvär av ängslan, oro eller ångest ökar.

  • Övervikt och fetma fortsätter att öka. Drygt hälften av befolkningen har övervikt eller fetma.
  • Dagligrökningen går fortsatt ner men snusandet ökar i alla åldersgrupper och mest snusar de yngre.
  • Stillasittande har ökat, var fjärde person uppger att de sitter tio timmar eller mer varje dag.

För mer info – kika gärna in här

November 2021 – Trygghetsenkät genomförd – resultat redovisas i början av 2022.

Trygghetsundersökningen görs i samverkan med Ulricehamn, Svenljunga, Mark, Bollebygds kommuner och Lokalpolisområde Borås. Enkäten sprids digitalt i ett flertal medier och genomförs årligen under hela november månad. 2021 genomförs enkäten för andra året. Enkäten blir ett komplement i det underlag som formar det gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Analys av resultat beräknas publiceras i början av våren 2022.

Var med i det gemensamma trygghetsarbetet – Här är enkäten

 

Ersättning för broddinköp

Ansökan om ersättning sker via en e-tjänst som du når via Tranemo kommuns hemsida.
Tjänsten ligger öppen mellan 23 oktober 2021 till och med 28 februari 2022.

Ansök här: Ansökan för ersättning vid broddinköp

  • Du själv eller en närstående till dig kan söka via tjänsten.

 

 

  • I oktober återupptas studiecirkel ”Sundare Liv” i samverkan med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkeln riktas till daglediga 55+.
    För mer info och anmälan – gå in här Sundare liv Infofolder

 

 

Samlade råd och tips i vår samtid

Enkla råd om livet på nätet för dig som är viktig vuxen

ECPATS stödlinje för barn och unga – gällande kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL.

MIND – för psykisk hälsa, har upprättat en telefonlinje för äldre

Du kan vara en ovärderlig tillgång för din omgivning på många sätt – hjälp både dig själv och andra. Äldre och även andra riskgrupper kan behöva hjälp med olika ärenden eller att förmedla kontakter om de är ofrivilligt isolerade.

Kring risker för ökad oro och kriminalitet i Coronatider –
Uppenbara risker coronarestriktioner – Andershed 20-03-23
Kriminologiska funderingar – Gerell på Blogspot

Om Livsstil och levnadsvanor

Se över din livsstil och dina levnadsvanor – vilka är dina skyddsfaktorer/riskfaktorer – Läs mer på 1177

 

För mer info kontakta karin.eliasson@tranemo.se, 0733059848

2019

2019

Ännu ett år i folkhälsans tecken. I Tranemo kommun är vi igång med Föräldrastöd ABC – Alla Barn i Centrum och Älskade Barn (föräldraträffar för nya föräldrar i Sverige). Föräldrastöd är en insats som satsas på då det bidrar till en trygg uppväxt och en trygg familj. Mer kvalitet än kvantitet är mottot för folkhälsoarbetet i Tranemo kommun.

Trygghetsundersökning/Medborgardialog september 2019

Under en trygghetsdag fick 7-or träffa aktörer såsom Trygg och Säker kommun, kommunpolis, Räddningsstjänsten, folkhälsan, fritid och fältare. Förmiddagen gick under namnet Trygghetsdag. Eleverna fick även fylla i en enkät kring trygghet framtagen av polisen. Resultatet kommer att tas tillvara som underlag i Tranemo kommuns trygghetsfrämjande arbete.

 Övergripande frågor:

Är du orolig för att du själv eller någon i din närhet ska utsättas för brott i kommunen?

88,2 % upplever sig EJ oroliga – detta för att de känner sig trygga i sig själva, upplever kommunen som trygg eller att de inte rör sig på platser/i sammanhang där brott skulle kunna ske.
14 % upplever någon oro – för sig själv, syskon eller förälder. I fråga om brott så är de mest oroliga att utsättas för misshandel/överfall eller stöld/inbrott.

 Finns det platser i kommunen som du upplever som otrygga?

12 % svarar ja och platser som nämns i fritexten återkommer Tranemo, Limmared, Solgård och vid Ica. Otryggheten upplevs vid kvälls/nattetid.

Vad tycker du att polisen kan göra mer för att öka tryggheten i kommunen

Majoriteten av eleverna tycker polisen kan cirkulera mer runt i kommunen, prata med folk patrullera på gatorna – i övrigt känner sig eleverna trygga i kommunen.
Citat ”Göra som de börjar med nu! Att gå runt, snacka med ungdomar och lära känna dem”

 Vad tycker du att kommunen kan göra mer för att öka tryggheten i kommunen?

De flesta tycker kommunen gör ett bra jobb. I övrigt önskas kompisdagar, mer liv och rörelse i centrum och att kommunens verksamheter har en dialog med elever.

Känner du till att det finns ett medborgarlöfte i kommunen?

Ungefär hälften känner inte till att det finns och de som känner till det vet ej vad det handlar om.

Vad kan vi alla göra för att öka tryggheten för varandra?

Flest röster fick: Våga fråga, säga ifrån och reagera, ha koll på vad barn/unga gör på internet, vara goda förebilder

Trygghetsundersökning/Medborgardialog maj-juni 2019 

I samverkan med polisen genomförde TSK, Trygg och Säker kommun en trygghetsundersökning i Tranemo kommun. Undersökningen genomfördes elektroniskt via Tranemo kommuns hemsida under maj-juni 2019. 272 personer i åldrarna 13 – 75+ deltog.

Enkäten är en del i polisens medborgarlöfte 2019 med fokus på trygghet. Resultaten i enkäten är även värdefulla som underlag för Tranemo kommun och Trygg och Säker kommuns fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Över 80 % av de deltagande upplevde sig trygga eller mycket trygga i kommunen. Samverkan mellan kommun och polis upplevdes positivt. För ytterligare ökad trygghet i Tranemo kommun önskar deltagarna ökad synlighet från polis, men framförallt ökad vuxennärvaro och förekomst av goda förebilder för en trygg och meningsfull tillvaro för våra unga.

2020

2020

Under 2020 har folkhälsobidrag beviljats för att köpa in hjärtstartare till Månstad och för att utveckla den promenadgrupp som startades under januari 2020 i Tranemo centralort. I slutet av året kommer dessa insatser att redovisa sina verksamheter och vad bidraget gått till.

2021

Vad har hänt under 2021

 

Under 2021 har folkhälsobidrag beviljats till SPF för att stötta upp deras gedigna folkhälsoplan. I slutet av året kommer dessa insatser att redovisa sina verksamheter och vad bidraget gått till.

Hälsa På Lika Villkor

Hälsa på lika villkor?

Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

I början av februari skickas enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” ut till cirka 70 000 slumpvis utvalda västragötalänningar i åldrarna 16–84 år. Enkäten går av stapeln för 14:e gången. Syftet är att ta reda på hur människor i Västra Götaland lever och mår och att följa utvecklingen i hälsa över tid.

– Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Är du nyfiken på resultaten från tidigare år?
All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten Vid årsskiftet 2020/2021 uppdateras sidan med årets resultat.

Kontaktperson:
Barbara Rubinstein
barbara.rubinstein@vgregion.se
Tel: 0705 – 71 25 13

Covid-19 - Information och Stöd

Aktuellt kring covid-19
I dessa tider är det extra viktigt att vi tar hand om oss och vår omgivning på bästa möjliga sätt!

Corona-situationen utmanar oss som individer, våra nära och kära och hela vårt samhälle rejält! Den här situationen ger var och en av oss möjlighet att bygga en inre kvalitet av tillit och motståndskraft för denna, och andra kommande, utmaningar i livet.

I grunden – följ de råd som hela tiden uppdateras via källor nedan:

Tranemo kommun
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Rutiner och nya vanor underlättar isolering

Beordrat hemarbete? Fjorton dagars karantän? Plötsligt måste vi skapa oss en ny struktur på livet, utan arbetskamrater och kanske omgiven av hela familjen. Att skapa rutiner och nya vanor är viktigt för att kunna hantera stress och oro.

Tips och råd för ökad upplevelse av hälsa

Skyddsfaktorer, det vill säga förutsättningar för att öka sina möjligheter att påverka och förbättra sin hälsa, är bra att vara medveten om i alla tider.
Ett förändrat sätt att leva som ej är helt självvalt kan ge ökad känsla av stress. En bra balans mellan hälsosam kost, daglig fysisk aktivitet och vila/sömn gynnar upplevelsen av god hälsa även i utmanande tider. Gör mer av det du tycker om, så mycket du kan utifrån de förutsättningar du har. Håll kontakt med nära och kära via sociala medier, telefon eller varför inte ett vanligt hederligt vykort.

Om du känner dig orolig

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. Röda korset har också öppnat en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro kring utbrottet av det nya coronaviruset: 0771-900 800. Stödtelefonen är öppen vardagar mellan kl. 12.00-16.00

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar.

För minskad oro och ökad trygghet

Tranemo kommun – Nyöppnad Stödlinje till barn och vuxna (20200422)

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Råd till barn och vuxna om hur man får den förändrade vardagen att fungera och hur man minskar oron i samband med corona.

BRIS – Barnens Rätt i Samhället

Ungdomsmottagningen – UMO

Via Huskurage finns infoblad för både barn och vuxna framtagna – Rubrik Covid-19


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 9 december 2021