Kommunal VA-anslutning

En anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär att du får ditt dricksvatten från ett av kommunens vattenverk och att ditt avloppsvatten renas vid ett av kommunens reningsverk.

I god tid, minst två månader, innan du önskar anslutning till kommunalt vatten och avlopp skickar du in blanketten Ansökan om VA-anslutning.
Blanketten kan laddas ner under Självservice här på kommunens hemsida.
Du får klicka dig fram via Bygga, bo och miljö och sedan Vatten, avlopp och slam för att komma till blanketten.
Du kan också ringa kommunens växel på 0325 – 57 60 00 och be om blanketten.

Anslutna fastigheter ska följa kommunens Allmänna bestämmelser för användande av Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. Gällande ABVA kan laddas ner via högerspalten. Den antogs av kommunfullmäktige 2009 och bestämmelserna reglerar bland annat ansvar mellan kommunen och fastighetsägaren, hur ledningarna får vara kopplade, hur dricksvatten får användas och vad som får släppas ut i avloppet.

 


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 31 augusti 2020