Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är inne i ett skede för bearbetning av planförslag för granskningsskede. Bearbetningen utgår från tidig dialog och synpunkter som kommit in under samrådstiden. Efter bearbetning av planförslag är det dags för planen att granskas, där kan du som invånare komma med inspel igen. Efter granskning är det dags för justering av planförslaget innan planen antas.

Dina synpunkter är viktiga och hjälper till att forma planen.

Samrådsmöten hölls digitalt den 10 december 2020 och 13 januari 2021. Syftet är att ha en tidig dialog innan planen bearbetas, ställs ut igen för granskning och slutligen antas. Den fördjupade översiktsplanen i Länghem startade 2016 och har haft utspridda dialoger med invånare och berörda sedan dess. Efter samråd kommer granskning följt av antagande.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa en långsiktig hållbar lösning för den fysiska planeringen i grova penseldrag, det vill säga inte i detaljerade drag. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande men ger en bild på hur kommunen ihop med medborgare vill utveckla ett område. Inga detaljer ges i den fördjupad översiktsplan och synpunkter som kommer in ska beaktas innan antagande av planen.

Se den fördjupade översiktsplanen (utkast samrådstid). Obs den reviderade versionen för granskning är inte framtagen än.

I de fall man arbetar fram en fördjupad översiktsplan handlar det om mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för resterande delar av översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen kan ingå i översiktsplanen som ett eget kapitel eller stå utanför om den utförs vid något senare tillfälle vilket innebär att förändringarna för det området ändras för det området. Detaljgraden på den fördjupade översiktsplanen beror på dess syfte och det innebär att dokumentet kan skilja sig åt i innehåll och geografiska områden. Den fördjupade översiktsplanen ses som mellanled mellan översiktsplanen och detaljplanen.

Länghem centrum

Länghem centrum foto Metria


Publicerad den 1 juli 2016, senast ändrad den 4 oktober 2021