Dygnetruntöppen förskola och fritidshem

Kommunstyrelsen i Tranemo kommun har den 19 dec tagit beslut om att nattförskolan som bedrivs på Parkhagens förskola i Limmared ska avslutas från och med 30 juni 2023

Denna omsorg är förlagd till förskolan Parkhagen i Limmared, avdelning Idegranen.

Rutiner för kväll, natt- och helgöppen förskola/fritids

Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn mellan 1-13 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år) vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Målgruppen är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar, nätter och helger och sammanboende föräldrar där båda har sådana arbetstider. Med sammanboende föräldrar jämställs förälder/vårdnadshavare som sambor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår.

Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren. För att ha rätt till plats under obekväm arbetstid ska föräldrarna ha behov av minst två tillfällen/månad.

Omsorg ska erbjudas förälder som annars riskerar att förlora möjligheten till försörjning, till exempel genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete. Arbetstiden ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren.

En noggrann prövning skall göras i varje enskilt fall och omprövning sker en gång per termin vid beslut om beviljad omsorg.

Föräldraavgiften för omsorg vid obekväm tid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Barnens schema styrs av föräldrarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid förälder behöver sova för att få en dygnsvila som motsvarar 8 timmar.

Schema för behov av omsorg på Parkhagen/ Idegranen, skall registreras via appen Tieto Edu minst 21 dagar innan schemats start. Vi har begränsad möjlighet att genomföra ändringar med kort varsel.

Omsorg erbjuds inte julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen. Idegranen stänger klockan 22.15 dag före julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton.

Följande tider omfattas av beslutet:

måndag – fredag kl 17.00 – 07.00 – kvälls och nattomsorg

fredag kl 22.15 – måndag kl 07.00 – helgomsorg

Om barnet är placerat på annan förskola/ fritids inom kommunen ska föräldrarna själva ansvara för förflyttning till Parkhagen/ Idegranen. Eventuella taxiresor planeras tillsammans med rektor.

Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med obekväm tid på Parkhagen/ Idegranen.

Placering garanteras inte inom fyramånadersgränsen.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 10 januari 2023