”Bästa skola” – ett lyckat projekt firas

Tranängskolan 7-9 och grundsärskolan samt huvudmannen har under tre års tid varit med i Skolverkets projekt ”Bästa skola” i veckan firade personal, rektorer och politiker med tårta. – Vi vill uppmärksamma och fira när vi gör något bra och vi har arbetat intensivt med det här projektet och nått mycket gott resultat, säger Thomas Åman, sektionschef för lärandesektionen.

Projekt firas med tårta på Tranängskolan

Det var efter kritiken från Skolinspektionen 2016 som kommunen valde att tacka ja till Skolverkets erbjudande om stöd i form av projektet ”Bästa skola”. – Vi är glada att vi gick med och tackade ja till Skolverkets erbjudande, det har varit en oerhört givande resa, säger Thomas.

Det första som gjordes i projektet var en gedigen kartläggning för att få fram orsaken till problemen, därefter har vi tittat på konsekvensen av detta och utifrån det bestämt vad som är viktigt att göra och förbättra.

Det som skolinspektionen 2016 riktade skarp kritik mot var framförallt det aktiva lärarstödet och skolans stödinsatser för elever med särskilt behov. I projektet har det varit mycket fokus på just dessa delar samt på skolans ledning och styrning. Med hjälp av Högskolan i Väst har lärarna fått handledning i undervisningsstrategier och tips för hur man på bästa sätt ska skapa delaktighet och att alla ska bli synliga i klassrummet.

Projektet ”Bästa skola” har engagerat alla nivåer från huvudman, det vill säga kommunstyrelsen till rektorsnivå och vidare till lärarnivå. Politikerna har varit delaktiga i projektet och fått en utbildning som har varit fantastiskt bra. – Det känns en jätteskillnad i dialogen med personal inom lärandesektionen och vi har skapat bra mötesplatser framförallt med rektorerna, säger Tony Hansen, kommunstyrelsen ordförande. Dessa dialoger kommer vi att fortsätta med framöver.

Att projektet har varit lyckat och redan visat goda resultat fick vi bekräftat efter Skolinspektionens granskning av Tranängskolan 7-9 som gjordes i höstas, det fanns inga anmärkningar på dessa områden. Meritvärdet har också de senaste två åren varit betydligt högre än tidigare. Ett annat resultat vi ser är att fler elever nu har lägsta betyget E än tidigare.

– Det är fantastiskt när vi kan se positiva resultat så här snabbt, säger Thomas. Det vi främst nu behöver arbeta vidare med är att få fler elever behöriga till gymnasieskolan, där når vi inte ända fram.

De brister som Skolinspektionen påtalar i sin senaste granskning är brister i skolans arbete med att bedriva ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete samt att elevhälsan inte främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för elevhälsoarbetet och kommer nu också att ta ett omtag med värdegrundsarbetet.

Det har varit ett lyckat projekt som har gett resultat men resan är inte slut här, nu har vi verktygen och plattformen för att arbeta vidare och bli ännu bättre, avslutar Thomas.

Thomas Åman, sektionschef lärande

Thomas Åman, sektionschef lärande

Lena och Thomas är påväg att ta en bit av tårtan

 

FAKTA OM ”BÄSTA SKOLA”

Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Vårt uppdrag är att genom riktade insatser stärka förskolan, skolan och huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov.
Under tre år erbjuder vi på Skolverket personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på vilka utvecklingsbehov som finns. Vårt stöd och de lösningar vi tar fram bygger på beprövad erfarenhet. Vi samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten i arbetet.
Källa: www.skolverket.se


Publicerad den 10 januari 2020, senast ändrad den 10 januari 2020