Utvärdering av skolskjuts

Förvaltningen fick tidigare under hösten i uppdrag att följa upp hanteringen av skolskjutsstarten i Tranemo kommun. Uppdraget tillkom eftersom det skett vissa förändringar gällande skolskjutsregler, skolskjutsportal, ruttplanering och en ny entreprenör.

Trafikskylt för skolskjutsBild på skylt för skolskjuts.

Restid och avstånd

Generellt är den genomsnittliga restiden kortare för läsåret 2018/2019 än vad den var föregående läsår. Uppföljningen visar också att det är små skillnader gällande avstånd till anvisad hållplats (några fler har kortare avstånd än tidigare). Noterbart är dock att entreprenörerna under tidigare läsår (emot skollagens föreskrifter om trafiksäkerhet där endast av- och påstigning får ske vid anvisad hållplats), i vissa fall hämtade eleverna närmare hemmet än vid den tilldelade hållplatsen. Därav kan elever som i teorin har samma anvisad hållplats detta läsår uppleva att avståndet blivit längre.

Information

Uppföljningen visar att information gällande ansökan om skolskjuts haft svårt att nå fram. En skolskjutsportal användes för första gången, vilken är tillgänglig dygnet runt och tar bort hantering av papper. Portalen kantades inledningsvis av tekniskt strul vilket kan vara en av förklaringarna till att många inte bekräftade sitt erbjudande om skolskjuts. Det gjorde troligen också att ansökningar om växelvis boende och särskilda skäl inte inkom. Det ledde i sin tur till att alla ansökningar inkom samtidigt i samband med skolstart, vilket gjorde att handläggningstiderna blev längre under en period.

För att i framtiden förbättra information gällande skolskjuts kommer förutom de informationskanaler som tidigare använts, i form av skolskjutsportal, hemsida, sociala medier och digital plattform för skola, även e-post och en sms-funktion att användas.

Kommunstyrelsen 19 november

Förvaltningen kommer presentera uppföljningen gällande skolskjutsstarten för kommunstyrelsen den 19 november. Då kommer även en del om sammanlagd restid finnas med. Det innebär tiden det tar att ta sig från hemmet till anvisad hållplats tillsammans med själva skolskjutsresan.

Skolskjutsregler

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har Tranemo kommun skolskjutsregler som gäller för hantering och organisering av kommunens skolskjutsar. I utvärderingen framkommer att vissa delar i reglerna ibland missuppfattas. Två vanliga missuppfattningar är begreppen ”resa i mån av plats” och ”vinterskolskjuts”. Nedan kan du läsa mer om vad de två begreppen innebär.

Resa i mån av plats

Resa i mån av plats avser resor under en stadigvarande period mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan, inte enstaka resor exempelvis hem till en kompis.

Elever som inte uppfyller kraven för skolskjuts till sin placeringsskola men som ändå önskar åka med i skolbussen kan ansöka om resa i mån av plats. Om resa kan anordnas utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska skolskjuts erbjudas eleven.

Observera att Resa i mån av plats endast beviljas på befintliga rutter och befintliga hållplatser, d.v.s. inga extrastopp görs för att hämta upp elever som reser i mån av plats utan eleven måste själv ta sig till en hållplats som används av en skolskjutsberättigad elev på den aktuella rutten.

Om flera elever önskar resa i mån av plats prioriteras den elev vars ansökan inkommit till kommunen först. Observera att resa i mån av plats tidigast kan ansökas 7 dagar innan läsårets första skoldag.

Resa beviljad i mån av plats kan återkallas om förutsättningarna för skolskjutsen ändras, exempelvis genom att en skolskjutsberättigad elev tillkommer och skolbussen blir full eller att aktuell rutt leds om och inte längre trafikerar den sträcka eleven önskar åka. Resa i mån av plats kan upphöra utan vidare framförhållning, kommunen ska dock meddela eleven senast 1 vecka innan resorna upphör.

Resa i mån av plats innebär inte att elev kan resa med skolbuss om eleven ser att bussen just vid det tillfället har lediga platser. En ansökan om resa i mån av plats måste beviljas av kommunen innan eleven reser med skolskjutsen.

Vinterskolskjuts

Vinterskolskjuts innebär att elev kan ges rätt till skolskjuts under vinterperioden, 1 november – 31 mars, om trafiksäkerheten nedsätts avsevärt. En individuell trafikbedömning genomförs i varje enskilt fall. Vinterskolskjuts beviljas på årsbasis och en ny ansökan måste skickas in varje år. Kyla, blåst eller mörk skog är inte faktorer som påverkar kommunens trafiksäkerhetsbedömning.

Du hittar skolskjutsreglerna i sin helhet här.

Vi arbetar ständigt för att förbättra skolskjutsen och optimera rutterna för att restiden och sträckan till angiven hållplats ska vara så förmånlig som möjligt utifrån de lagar, regler och ekonomiska ramar vi har att förhålla oss till.


Publicerad den 29 oktober 2018, senast ändrad den 26 oktober 2018