Information om skolskjuts

Det uppstår många frågor och funderingar när det gäller skolskjuts, här vill vi försöka reda ut vad det är som gäller och varför det ser ut som det gör.

Pojke med ryggsäck framför en skolskjutsbuss

Enligt skollagen har elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Varje kommun lämnas sedan utrymme att utforma sina egna rutiner och riktlinjer inom ramen för gällande lagbestämmelser. Dessa riktlinjer fastställs politiskt i kommunerna. Vill du ta del av kommunens skolskjutsriktlinjer hittar du dem här.

Hållplats

Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen ordnas från bostadsadressen till skolan. Eleven kan hänvisas till särskild hållplats i hemmets respektive skolans närhet.

I Tranemo kommun gäller följande avståndsreglering mellan hem och hållplats:

  • Årskurs F-2: gångvägen mellan hem och hållplats får ej överstiga 2 km
  •  Årskurs 3–6: gångvägen mellan hem och hållplats får ej överstiga 3 km
  • Årskurs 7–9: gångvägen mellan hem och hållplats får ej överstiga 3 km

Vägen mellan hem och hållplats beräknas via närmsta trafiksäkra väg för elev i respektive årskurs. Vägen mäts individuellt i kommunens kartsystem för skolskjuts som baseras på information från Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB). Vill du ta del av skolskjutsriktlinjerna i sin helhet hittar du dem här.

Planering av resor

När planering av varje enskild skolskjutstur görs, används ett digitalt system som styrs av de lagar och regler som gäller angående skolskjuts. Chaufförerna på bussarna får sedan via systemet den rutt eller de rutter som ska köras och de hållplatser de ska stanna på.

På samtliga hållplatser har trafiksäkerhetsbedömningar genomförts. Därför är det inte tillåtet för chaufförer att släppa av eller hämta upp elever på andra platser än de säkerhetsklassade hållplatserna.

Eftersom det är många nya turer som lagts in i systemet och vi har en ny entreprenör som kör bussarna blir det naturligt med en inkörningsperiod. Vi är medvetna om att det kan förekomma felaktigheter och redan nu har vi sett vissa brister i ruttplaneringen som vi kommer att se över. Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra.

Har du frågor om skolskjutsen för ditt barn?

Information om att alla måste ansöka om skolskjuts och att alla också måste bekräfta sin skolskjuts, har på olika sätt förmedlats ut under våren. Vi förstår nu att det i vissa fall inte har nått ut hela vägen, vilket vi beklagar och som nu medför att handläggningstid och svar på frågor drar ut på tiden.

För att undvika missförstånd och begränsad framkomlighet via telefon ser vi helst att kontakter sker via e-post. Har du frågor kring hållplatser, avgångstider, rutter eller annat kopplat till skolskjuts gör du så här:

Skriv ett e-postmeddelande till skolskjuts@tranemo.se

Beskriv:

  • Vilket/vilka barn det gäller
  • Vilken hållplats det gäller
  • Beskriv ärendet i sin helhet

Nytt för i år är att du kan se ditt barns skolskjutsrutt i skolskjutsportalen på Tranemo kommuns hemsida. Klicka här för att komma dit.


Publicerad den 23 augusti 2018, senast ändrad den 23 augusti 2018